Rejestr interpelacji radnych (2013)

Lp.Data/
imię i
nazwisko
radnego
Treść interpelacji Odpowiedź na interpelację/
realizacja interpelacji
287.30.12.2013
Maria
Pianko
Radna poprosiła o postawienie znaków ograniczających prędkość i przejazd samochodów do 5 ton przy ul. Strażackiej w Rynarzewie.Burmistrz odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych.
286.30.12.2013
Maria
Pianko
Interpelacja dot. zakupionego niedawno placu pod budowę przystanku autobusowego. Radna wniosła, aby zacząć już coś w tym kierunku robić na początku 2015 roku.Burmistrz Szubina odpowiedział, że sprawa będzie rozpatrywana na etapie tworzenia budżetu na lata kolejne. Realizacja tego zadania będzie również uzależniona od posiadanych przez gminę w przyszłości środków finansowych.
285.30.12.2013
Andrzej Wrona
Radny poprosił o wyremontowanie odcinka drogi przy byłym osadniku Imchoffa usytuowanym obok kościoła pw. św. A. Boboli w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że widzi potrzebę wykonania przedmiotowego odcinka drogi, ale realizacja tego zadania zależy od posiadanych wolnych środków finansowych w budżecie gminy.
284.30.12.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dot. prośby o poprawienie trylinki na ul. Konopnickiej od nr 2 do 8.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 283.
283.30.12.2013
Elżbieta Dittrich
Radna poprosiła o postawienie lustra na skrzyżowaniu ulic Sędziwoja Pałuki i Matejki w Szubinie.Burmistrz Szubina odpowiedział, że informację sprawdzi merytoryczny pracownik urzędu.
282.30.12.2013
Danuta Boruch
Radna poprosiła o uporządkowanie terenu (śmieci w lesie) na odcinku Mąkoszyn – Kowalewo.Burmistrz odpowiedział, że informację sprawdzi merytoryczny pracownik urzędu i w razie potrzeby teren zostanie oczyszczony.
281.30.12.2013
Danuta Boruch
Interpelacja dot. transportu buraków. Radna zwróciła uwagę, że sprzęt bardzo uszkodził drogi w Chomętowie (są ubytki w asfalcie). Radna poprosiła o ich naprawienie.Burmistrz odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych.
280.30.12.2013
Remigiusz Kasprzak
Radny zapytał, czy jest obowiązkiem podanie danych osobowych przy zgłoszeniu podjęcia interwencji Policji.Odpowiedzi na interpelację udzielił obecny na sesji przedstawiciel Policji. Powiedział, że takiego obowiązku nie ma, ale w przypadku wykroczeń lub gdy ściganie następuje z urzędu ustalenie osoby pokrzywdzonej lub zgłaszającej jest niezbędne.
279.30.12.2013
Tomasz Kaszewski
Radny poprosił w imieniu mieszkańców ul. Akacjowej, aby Policja zwracała uwagę na parkowane samochody osób przyjeżdżających do dyskoteki Terminal Club (sprawa dot. głównie dwóch dni w roku). Samochody parkowane są na pobliskich chodnikach i ulicach, a gdy mieszkańcy zgłaszają problem to Policja żąda podania danych osobowych.Odpowiedź – interpelacja nr 280.
278.30.12.2013
Beata Woźniak
Radna zapytała o przebieg sprawy dot. dofinansowania prac renowacyjnych Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej. Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady. Powiedział, że sprawa jest cały czas w toku.
277.30.12.2013
Beata Woźniak
Interpelacja dot. prośby o wyrównanie drogi na ul. Słonecznej w Kołaczkowie.Burmistrz Szubina odpowiedział, że po uchwaleniu budżetu 2014, w ramach możliwości drogi będą na bieżąco naprawiane.
276.30.12.2013
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dot. nawierzchni dróg na Osiedlu Bydgoskim i w innych miejscach miasta. Radny zaapelował, żeby teraz łatać dziury, a nie czekać do wiosny.Burmistrz odpowiedział, że dziury będą łatane wtedy, gdy zaistnieją odpowiednie warunki atmosferyczne.
275.19.12.2013
Stanisław Wypych
Radny poparł opinię radnego Wrony w sprawie tego, co dzieje się po godz. 19:00 na miejskim targowisku. Młodzież jeździ niebezpiecznie samochodami, urządzane są rajdy samochodowe. Radny poprosił Policję o zwrócenie na to uwagi. Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 274.
274.19.12.2013
Andrzej Wrona
Radny zwrócił uwagę na naganne zachowanie młodzieży szubińskiej, która poprzez swoje zmotoryzowane wyczyny na Rynku, ul. Winnicy i ul. 3 Maja może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa zarówno własnego, jak i mieszkańców. Burmistrz Szubina odpowiedział, że niestety potwierdza wymienione przez radnych zdarzenia. Dodał, że Policja ma temat na uwadze.
273.19.12.2013
Elżbieta Dittrich
Radna złożyła interpelację dot. urzędu miasta i braku tablicy pamiątkowej, która widniała przed remontem na murach budynku urzędu.Burmistrz odpowiedział, że tablica będzie nowa i zostanie wykonana na koszt rodziny człowieka, który na tej tablicy był upamiętniony. Rodzina się sama zgłosiła z propozycją ufundowania przedmiotowej tablicy. Dlatego termin jej wykonania nie zależy od burmistrza.
272.19.12.2013
Maria
Pianko
Radna nawiązała do kwestii rozłożonego na ul. Polnej, Dąbrowskiej i przy świetlicy w Rynarzewie kruszywa, które przez brak odwodnienia w/w ulic nie rozwiązało problemu fatalnego stanu wymienionych dróg.Burmistrz Szubina odpowiedział, że problem polega na tym, że kruszywo nie powinno być zakupione w tym okresie, tylko na wiosnę. Niektóre decyzje podjęte są wspólnie i wspólnie za nie odpowiadamy.
271.19.12.2013
Hanna Adamczewska
Radna podziękowała za ozdobienie miasta na święta, a przede wszystkim rynku, który zdaniem radnej wieczorem wygląda pięknie.Interpelację pozostawiono bez komentarza.
270.19.12.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna poprosiła o ujęcie w planowanych remontach na rok 2014 modernizacji ul. Szkolnej w Królikowie oraz drogi Ameryczka – Królikowo.Burmistrz odpowiedział, że o realizacji tej interpelacji będzie rozmawiał w przyszłym roku.
269.19.12.2013
Beata Woźniak
Radna poprosiła, aby materiały sesyjne dostarczane były zgodnie z terminem wskazanym w statucie gminy.Burmistrz Szubina odpowiedział, że kiedyś poszczególne komisje zajmowały się sprawami merytorycznie wskazanymi w statucie. Obecnie, często dzieje się inaczej. Burmistrz zachęcił do usprawniania pracy w komisjach poprzez tematyczne zajmowanie się materiałem sesyjnym.
268.19.12.2013
Teresa Stachowiak
Interpelacja dotyczyła prośby o postawienie znaków drogowych na ul. Składowej i Bukowej w Zamościu.Burmistrz odpowiedział, że sprawa zostanie rozpatrzona przez merytorycznego pracownika urzędu.
267.19.12.2013
Teresa Stachowiak
Radna zgłosiła interpelację dotyczącą oświetlenia przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1535 – ul. Polna w Zamościu.Burmistrz odpowiedział, że wystąpi na piśmie do PKP o możliwość oświetlenia tego przejazdu.
266.19.12.2013
Zdzisław Pilarski
Radny wskazał zadania na które powinny być zabezpieczone w budżecie gminy środki finansowe w 2014 roku:
1. budowa placu zabaw na Osiedlu Bydgoskim przy ul. Słowackiego i Dąbrowskiej;
2. opracowanie dokumentacji na modernizację ul. Wiejskiej w Szubinie;
3. budowa przystanku autobusowego przy Placu Wolności;
4. reaktywacja Wesółki i utworzenie szlaku turystycznego.
Burmistrz Szubina odpowiedział, że w tej sprawie będzie rozmawiał, gdy w budżecie znajdą się wolne środki finansowe.
265.19.12.2013
Zdzisław Pilarski
Radny poruszył temat podłączenia się mieszkańców do kanalizacji na Osiedlu Bydgoskim. Zwrócił uwagę na problem podłączenia się mieszkańca z ul. Konopnickiej w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że informacje przyjął i sprawdzi naczelnik merytorycznego wydziału urzędu.
264.19.12.2013
Zdzisław Pilarski
Radny zapytał, czy od nowego roku będą wprowadzone książeczki opłat za odbiór odpadów komunalnych.Burmistrz Szubina odpowiedział, że książeczek nie będzie. W nowym roku będzie obowiązywał ten sam system, co w tym roku.
(pełna odpowiedź burmistrza - patrz protokół z sesji Nr XLI/13).
263.19.12.2013
Andrzej Wolnik
Radny poprosił o postawienie dwóch koszy przy przystankach autobusowych w Kowalewie.Burmistrz odpowiedział, że realizacją w/w prośby zajmie się naczelnik wydziału gospodarki komunalnej urzędu.
262.19.12.2013
Andrzej Wolnik
Radny poprosił o zamontowanie dwóch lamp przy ul Sosnowej w Kowalewie przy lesie oraz dwóch lamp w miejscowości Nowy Świat.Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy spłacamy rozbudowę oświetlenia w latach 2010-2011. Ostatnia rata zostanie spłacona w listopadzie 2016 roku. Po jej spłaceniu będzie można myśleć o dalszej rozbudowie.
261.19.12.2013
Andrzej Wolnik
Radny wnioskował o utwardzenie ulic na osiedlu w Kowalewie. Poprosił o wyprofilowanie i utwardzenie dróg w Kowalewie tam, gdzie jest to konieczne.Burmistrz Szubina odpowiedział, że sprawa zostanie rozpatrzona w nowym roku budżetowym.
260.28.11.2013
Andrzej Wrona
W związku z wytyczeniem drogi wewnętrznej przed węzłem drogowym w Łachowie radny poprosił o wykonanie linii przerywanej na zjeździe do tej drogi.Burmistrz odpowiedział, że sprawdzi czy jest linia przerywana na zjeździe do drogi wewnętrznej, jeżeli nie ma to przy odnawianiu oznakowania poziomego zostanie wykonana na wiosnę.
259.28.11.2013
Andrzej Wrona
Radny poprosił o usunięcie śmieci porzuconych przy byłym osadniku Imchoffa zlokalizowanym przy ul. Ogrodowej w Szubinie. Burmistrz Szubina odpowiedział, że w połowie właścicielem tego terenu jest gmina Szubin i Spółdzielnia Mieszkaniowa. Śmieci zostaną usunięte i wspólnie ze spółdzielnią rozważymy możliwość zdemontowania ogrodzenia i zagospodarowania tego terenu w inny sposób.
258.28.11.2013
Zdzisław Pilarski
Radny zwrócił się do radnego Wypycha o rozważenie możliwości zakupu rębarki do rozdrabniania gałęzi zwożonych przez mieszkańców do PSZOK i wykorzystanie ich do spalenia. Burmistrz odpowiedział, że właścicielem PSZOK jest gmina Szubin. Postaramy się w rozmowach z firmą Remondis problem rozwiązać.
257.28.11.2013
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dot. prośby o naprawę studzienki telekomunikacyjnej usytuowanej na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Kasprowicza zniszczonej przy budowie kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Bydgoskim.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 256.
256.28.11.2013
Zdzisław Pilarski
Radny poprosił, aby po budowie kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Bydgoskim uporządkować teren przy ul. Konopnickiej i Kochanowskiego.Burmistrz Szubina odpowiedział, że wykonawca ma jeszcze tydzień czasu na dokonanie poprawek i mamy nadzieję, że się do tego dostosuje.
255.28.11.2013
Zdzisław Pilarski
Radny poprosił o wykonanie przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Konopnickiej w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że nie ma możliwości, aby na zaproponowanym przez radnego odcinku drogi było przejście dla pieszych, ponieważ w odległości około 70 m są dwa inne przejścia.
254.28.11.2013
Roman Danielewski
Radny odniósł się do swojej wcześniejszej interpelacji dot. wykonania przejścia dla pieszych w Nowym Świecie. Powiedział, że otrzymał od Zarządu Dróg Krajowych odpowiedź negatywną. Ze względu na podane w odpowiedzi argumenty, radny wnioskował, aby tym razem wystąpić o wykonanie oświetlenia, chodnika i przejścia dla pieszych. Wniosek zostanie ponowiony i trzeba będzie poczekać, co postanowi Zarząd Dróg w tej sprawie.
253.28.11.2013
Teresa Stachowiak
Radna ponownie wystąpiła z prośbą o rozważenie możliwości poziomego oznakowania osi drogi powiatowej na odcinku Zamość – Tur.Burmistrz Szubina odpowiedział, że jeszcze raz sprawdzi, jakie obowiązują przepisy w tej sprawie.
252.28.11.2013
Emil Nowakowski
Radny zwrócił uwagę na katastrofalny stan dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy. W związku z powyższym poprosił o remont drogi bitumicznej Samoklęski Duże – Niedźwiady i gruntowej biegnącej w stronę Chobielina, po których jeździ autobus szkolny. Burmistrz odpowiedział, że zostanie dokonany przegląd stanu tych dróg i jeżeli finanse pozwolą to chociaż część dróg zostanie wyremontowana teraz, a reszta na wiosnę.
251.19.11.2013
Zdzisław Pilarski
Radny poruszył problem uszkodzonej kładki na moście przy rzece Gąsawka.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 250.
250.19.11.2013
Zdzisław Pilarski
Radny zgłosił, że na ul. Matejki jest zapadnięta studzienka przy skrzyżowaniu z ul. Konopnickiej w Szubinie.Burmistrz Szubina odpowiedział, że na Osiedlu Bydgoskim wiele jest jeszcze do zrobienia, część zadań zostanie wykonana w ramach bieżącego utrzymania, a zadania, które mogą poczekać zostaną wykonane w czasie późniejszym.
249.19.11.2013
Zdzisław Pilarski
Radny poinformował, że przy Białej Strudze leżą worki z odpadami komunalnymi.Burmistrz odpowiedział, że informacja zostanie sprawdzona, a miejsce posprzątane.
248.19.11.2013
Hanna Adamczewska
Radna poprosiła o zwrócenie uwagi kierowcom samochodów na bezpieczeństwo dzieci w trakcie ich wysiadania z autobusów przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie.Burmistrz Szubina powiedział, że za kulturę jazdy kierowców nie odpowiada.
247.19.11.2013
Tomasz Kaszewski
Radny w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Szubinie poprosił o zamontowanie na ul. Tysiąclecia progu zwalniającego w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci.Burmistrz Szubina odpowiedział, że jeżeli będą wolne środki finansowe interpelacja zostanie wykonana.
246.19.11.2013
Hanna Adamczewska
Radna odniosła się do obchodów Święta Niepodległości w mieście. Podziękowała redaktorom lokalnych stron internetowych za próbę wywołania w mieszkańcach uczuć patriotycznych. Zdaniem radnej wszystkie instytucje kultury zachęcały do uczczenia tego święta. Szkoda tylko, że większość społeczeństwa nie wywiesiła flag, że mieszkańcy nie mają poczucia głębokiego patriotyzmu, podobnie jak wielka instytucja tj. Bank PKO, przy której siedzibie obchody tego święta się odbywały.Burmistrz odpowiedział, że pozostawia sprawę sposobu obchodów w/w święta do indywidualnej decyzji mieszkańców.
245.19.11.2013
Beata Woźniak
Radna poprosiła o zabezpieczenie przed zimą przedłużenia ul. Pałuckiej w Kołaczkowie.Burmistrz odpowiedział, że sprawa zostanie załatwiona.
244.19.11.2013
Zdzisław Pilarski
Radny odniósł się do pisma, które złożył w dniu 14 października 2013 r. w tut. urzędzie dotyczące realizacji zadań oraz zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2014 na dokończenie wymienionych w piśmie przez radnego pięciu inwestycji. Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 241.
243.19.11.2013
Maria Pianko
Interpelacja dot. projektu budżetu na 2014 rok. Radna poprosiła o ujęcie w w/w projekcie przebudowy ul. M. Dąbrowskiej w Rynarzewie.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 241.
242.19.11.2013
Elżbieta Dittrich
Radna poprosiła, aby pamiętać o utrzymaniu dróg na terenie Osiedla Leśnego.Burmistrz przyjął interpelację do wiadomości.
241.19.11.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dot. braku ujęcia w projekcie budżetu na 2014 rok budowy ulicy Klonowej w Szubinie.Burmistrz Szubina odpowiedział, że w projekcie budżetu na 2014 rok jest wpisana pozycja – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.428.000 zł i w momencie, gdy dojdzie do sprzedaży udziałów w KPEC w maju 2014 roku, a jest taka możliwość, to do tematu inwestycji powrócimy i wspólnie będziemy decydować, jaka inwestycja będzie realizowana. Burmistrz poprosił radnych, aby na dzień dzisiejszy wstrzymali się ze sprawami dot. inwestycji.
240.24.10.2013
Marek Domżała
Radny podziękował Burmistrzowi Szubina za zrealizowanie jego wcześniejszych wniosków w/s remontu budynku urzędu. Dodał, że budynek wygląda na dzień dzisiejszy bardzo przyzwoicie. Interpelacje pozostawiono bez komentarza.
239.24.10.2013
Stanisław Wypych
Radny zapytał o przyczyny braku realizacji wcześniej zaakceptowanego projektu pn. „Pałuki – nasza mała Ojczyzna” - organizacja warsztatów rękodzielniczych, wokalno-tanecznych, Gali Pałuckiej – kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów regionu Pałuk.Burmistrz Szubina odpowiedział, że problem, który stanął na drodze realizacji w/w projektu to konieczność zapłacenia podatku VAT, o czym nie wiedział. Początkowo zamierzano zrezygnować z realizacji przedmiotowego projektu, ale ostatecznie będzie on realizowany w przyszłym roku.
238.24.10.2013
Stanisław Wypych
Interpelacja dot. terenu ruin zamku. Radny zwrócił uwagę, żeby zadbać o w/w miejsce, ponieważ na dzień dzisiejszy jest tam niebezpiecznie, a rosnące krzewy i zarośla obrastają pozostałości ruin zamku.Burmistrz odpowiedział, że niestety nie ma środków finansowych na to, żeby teren zamku i sam zamek chociaż zabezpieczyć. Gdy tylko będą wolne środki to burmistrz postara się, żeby zabytek nie ulegał dalszej destrukcji. Dla zainteresowanych tematem ruin zamku burmistrz poinformował, że 25 października br. o godzinie 12.00 odbędzie się w Muzeum Ziemi Szubińskiej wernisaż wystawy, której tematem jest szubiński i łabiszyński zamek.
237.24.10.2013
Beata Woźniak
Radna zasugerowała postawienie (w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci) barierek pomiędzy byłym osadnikiem Imhoffa, a kościołem p.w. Andrzeja Boboli w Szubinie.
Burmistrz Szubina odpowiedział, że rozważy taką możliwość.
236.24.10.2013
Elżbieta Dittrich
Nawiązała do jubileuszu 100-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie i poprosiła o maksymalne nagłośnienie tego faktu. Dodała, że niedawno odbyła się z tej okazji msza święta na hali widowiskowo-sportowej, ale mieszkańców było na niej bardzo mało, ponieważ nie zostało to odpowiednio nagłośnione. Poza tym zdaniem radnej hala nie była przygotowana w taki sposób, żeby mogła odbyć się tam msza św. i nie było informacji z czym ta msza jest powiązana.
Burmistrz odpowiedział, że msza św., która została odprawiona na hali widowiskowo-sportowej, przeznaczona była dla nauczycieli i uczniów. Natomiast oficjalne uroczystości odbędą się 8 listopada 2013 r. o godz. 12:00, również w hali.
235.24.10.2013
Elżbieta Dittrich
Z tytułu zbliżającego się święta Wszystkich Świętych radna poprosiła o postawienie toalety przy cmentarzu.Burmistrz odpowiedział, że zlecenie jest już wysłane. Toalety zostaną postawione przy cmentarzu na kilka dni.
234.24.10.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dot. trwającego remontu na Osiedlu Bydgoskim i przy okazji tego radna wniosła o dokończenie ul. Konopnickiej i Broniewskiego w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że dzisiaj nie ma na to środków finansowych w budżecie gminy.
233.24.10.2013
Elżbieta Dittrich
Wnioskowała o wcześniejsze włączanie oświetlenia ulicznego.Burmistrz Szubina odpowiedział, że jest zdziwiony, że radna nie zauważyła, że oświetlenie jest włączane 20 minut wcześniej i wyłączane 20 minut później.
232.24.10.2013
Elżbieta Dittrich
Radna poprosiła o dokończenie budowy ulicy Klonowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że widzi potrzebę remontu, ale na dzień dzisiejszy brak jest środków finansowych i inwestycja nie będzie kontynuowana.
231.24.10.2013
Remigiusz Kasprzak
Radny poprosił o remont ulicy Dąbrowskiego 12 w Szubinie łącznie z miejscami postojowymi.Burmistrz odpowiedział, że chciałby, aby ta droga została wyremontowana, ale ze względu na sytuację finansową gminy realizacja interpelacji na dzień dzisiejszy nie jest możliwa.
230.24.10.2013
Tomasz Kaszewski
Radny poprosił o podwyższenie ogrodzenia przy boisku w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie.Burmistrz Szubina odpowiedział, że sprawa zostanie przekazana dyrektorowi Miejskiego Zespołu Oświaty, Sportu i Rekreacji w Szubinie.
229.24.10.2013
Roman Danielewski
Zwrócił się z prośbą o wyrównanie terenu (parkingu) między bankiem PKO, a kościołem.Burmistrz odpowiedział, że rozważy taką możliwość, jeżeli finanse na to pozwolą. Gdy cały teren będzie własnością gminy burmistrz rozważy możliwość budowy parkingu.
228.24.10.2013
Roman Danielewski
Ponowił wniosek o zabezpieczenie w planie wydatków budżetowych Gminy Szubin na rok 2014 kwoty na dokumentację niezbędną do podłączenia kanalizacji na ulicach: Pałuckiej, Brzozowej, Klonowej, Poziomkowej, Szkolnej i Pięknej w Kowalewie.Burmistrz odrzekł, że budowa kanalizacji przewidziana jest wraz z budową strefy ekonomicznej. Dzisiaj nie ma w budżecie gminy środków na wykonanie tego zadania.
227.24.10.2013
Roman Danielewski
W nawiązaniu do długofalowej polityki dotyczącej oświetlenia gminy radny wnioskował o uwzględnienie dwóch miejscowości, w których nie ma ani jednej lampy, tj. Zielonowo i Nowy Świat.Burmistrz Szubina odpowiedział, że na dzień dzisiejszy spłacane jest zobowiązanie finansowe z tytułu rozbudowy oświetlenia ulicznego w latach 2010-2011. Do czasu spłaty tego zobowiązania nowe punkty świetlne nie będą budowane ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy.
226.24.10.2013
Roman Danielewski
Radny poinformował, że filar podtrzymujący dach wiaty w Słupach (tej od strony Ciężkowa) jest wygięty, co spowodowało obniżenie się dachu.Burmistrz odpowiedział, że obecnie trwa postępowanie wyjaśniające i po zakończeniu tego postępowania wiata zostanie naprawiona.
225.24.10.2013
Roman Danielewski
Interpelacja dot. prośby o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w/s wykonania dwóch przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 247 w miejscowości Zalesie i Ameryczka w rejonie istniejących przystanków komunikacyjnych.Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
224.24.10.2013
Roman Danielewski
Radny powrócił do swojej interpelacji zgłoszonej 5 września br. dotyczącej zarastania ławek i stołów zlokalizowanych na trasie rekreacyjnej ścieżki rowerowej Wąsosz-Smolniki i powiedział, że otrzymał odpowiedź pozytywną, ale po zastanowieniu stwierdził, że praktyczniej byłoby zrealizowanie tej interpelacji na wiosnę. Burmistrz odpowiedział, że przychyla się do tego, co radny zasugerował w tej kwestii.
223.24.10.2013
Roman Danielewski
Radny nawiązał do wypowiedzi radnej Adamczewskiej i pochwalił się, że również przyczynił się do uporządkowania śmieci w lesie. Burmistrz odpowiedział, że przychyla się do tego, co radny zasugerował w tej kwestii.
222.24.10.2013
Maria Pianko
Radna nawiązała do remontu świetlicy w Rynarzewie i poprosiła o wykonanie studzienki na odpływ wody z części remizy strażackiej tak, aby wody opadowe nie spływały na ul. Orzeszkową.Burmistrz odpowiedział, że informację sprawdzi i przyjrzy się problemowi, jeżeli taki wystąpił.
221.24.10.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna poprosiła w imieniu mieszkańców o ujęcie w budżecie powiatu na 2014 rok dokończenia remontu drogi powiatowej nr 1934 na ulicy Parkowej w Zalesiu.Burmistrz odpowiedział, że remont tej drogi jest ujęty w planie budżetu powiatu na 2014 rok.
220.24.10.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna poprosiła o naprawienie ul. Szkolnej w Królikowie.Burmistrz Szubina odpowiedział, że na dzień dzisiejszy brak jest środków finansowych na realizację interpelacji.
219.24.10.2013
Teresa Stachowiak
W imieniu mieszkańców ul. Składowej w Zamościu radna wnioskowała o postawienie na w/w ulicy znaku ograniczenia prędkości do 20 km/h, ponieważ ruch pojazdów jest natężony przez jeżdżące nocą do piekarni samochody. Burmistrz odpowiedział, że zgłoszona informacja zostanie sprawdzona.
218.24.10.2013
Teresa Stachowiak
Radna wnioskowała o wykonanie oznakowania podświetlonego, pionowego przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 1948 na ul. Bydgoskiej w Zamościu. Burmistrz Szubina odpowiedział, że wniosek przyjął naczelnik merytorycznego wydziału urzędu.
217.24.10.2013
Zdzisław Pilarski
Radny poprosił o zaktualizowanie informacji dot. strefy ekonomicznej.Burmistrz przypomniał, że gdy powstanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a za nim utworzona zostanie specjalistyczna strefa ekonomiczna wtedy dopiero będzie podstawa do tego, aby rozmawiać o jakichkolwiek ruchach inwestycyjnych na tym terenie.
216.24.10.2013
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dot. prośby o wyrównanie drogi przy ul. Broniewskiego w Szubinie od strony ul. Konopnickiej.Burmistrz Szubina odpowiedział, że na dzień dzisiejszy brak jest środków finansowych na realizację interpelacji.
215.24.10.2013
Zdzisław Pilarski
Radny wnioskował przy okazji trwającej inwestycji budowy kanalizacji na Osiedlu Bydgoskim, aby naprawić asfalt na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i Sienkiewicza w Szubinie. Burmistrz odpowiedział, że to co będzie możliwe do wykonania, zostanie wykonane.
214.24.10.2013
Tomasz Wachowiak
Radny zwrócił uwagę, że parkujące samochody przy ul. Nakielskiej powodują utrudnienie ruchu pojazdów. Dodatkowo zakłócenie bezpieczeństwa potęguje fakt jeżdżących w w/w miejscu dużych samochodów np. przewożących buraki do cukrowni w Nakle. Poprosił o zastanowienie się na tą sytuacją.Burmistrz Szubina odpowiedział, że ponownie wystąpi do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby w ramach remontu ul. Nakielskiej dokonać przesunięcia osi jezdni w celu uporządkowania parkowania na tej ulicy.
213.24.10.2013
Hanna Adamczewska
Zwróciła się z prośbą, aby zobowiązać Spółdzielnię Mieszkaniową do uporządkowania terenu za garażami w okolicy ul. Reymonta oraz za butikami przy ul. Bema w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że realizacja interpelacji zostanie uzgodniona z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej, ponieważ częściowo teren należy do gminy, a częściowo do spółdzielni.
212.24.10.2013
Hanna Adamczewska
W nawiązaniu do sprawozdania burmistrza i informacji o zdobytym przez Gminę Szubin wyróżnieniu i nagrodzie w ramach XIV edycji konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu (kategoria „Lider Zbiórki Tworzyw”) radna powiedziała, że mieszkańcy doceniają sukcesy i gratulują merytorycznemu wydziałowi urzędu osiągniętych wyników.Interpelację pozostawiono bez komentarza.
211.26.09.2013
Marek Domżała
Radny zapytał, czy burmistrz planuje lepiej zaopatrzyć plac zabaw na Osiedlu Bydgoskim.Burmistrz odpowiedział, że jest przygotowany projekt modernizacji placu i przewidziany do realizacji w przyszłym roku, ale wszystko uzależnione jest od środków unijnych i marszałka województwa.
210.26.09.2013
Tomasz Kaszewski
Radny zapytał w imieniu mieszkańców, gdzie wywieźć odpady komunalne typu szyby, szkło ze szklarni, duże plastiki np. krzesła ogrodowe.
Burmistrz Szubina odpowiedział, że niektóre odpady pozostają w kwestii do wyjaśnienia, a co do dużych odpadów plastikowych to najlepiej uzgodnić to w PSZOK.
209.26.09.2013
Elżbieta Katafiasz
Interpelacja dot. stawu zlokalizowanego w parku w Królikowie. Radna poprosiła o sprawdzenie w jaki sposób można wyczyścić tam wodę. Burmistrz Szubina odpowiedział, że zastanowi się jak problem rozwiązać, bo rzeczywiście woda jest brudna.
208.26.09.2013
Beata Woźniak
Radna poinformowała, że pod adresem Kołaczkowo 10 zmienił się właściciel, który ma skłonności do zbierania odpadów komunalnych. Radna poprosiła o sprawdzenie informacji. Burmistrz odpowiedział, że informacja zostanie sprawdzona.
207.26.09.2013
Beata Woźniak
Interpelacja dot. prośby o naprawę dróg przy ul. Słonecznej, Ułańskiej i Św. Wojciecha w Kołaczkowie.Burmistrz odpowiedział, że nie ma środków finansowych na realizację w/wymienionych napraw dróg.
206.26.09.2013
Beata Woźniak
Radna zwróciła uwagę na brak oświetlenia przy przystanku komunikacyjnym usytuowanym w pasie drogowym drogi krajowej nr 5 w Kołaczkowie.Burmistrz Szubina odpowiedział, że Gmina spłaca do 30 listopada 2016 r. rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Szubin przeprowadzoną na przełomie 2010/2011. Ze względu na bardzo ograniczone środki finansowe trudno dzisiaj wskazać konkretną datę kolejnej rozbudowy. Wniosek jednak został przyjęty i będzie rozpatrywany przy kolejnej inwestycji oświetlenia drogowego. Jednocześnie burmistrz poinformował, że wg koncepcji przebiegu drogi ekspresowej S-5 i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych istniejąca droga krajowa nr 5 w Kołaczkowie, w tym w/w przystanek zajęte będą pod przyszłą drogę ekspresową.
205.26.09.2013
Beata Woźniak
Interpelacja dot. działek przy ul. Powst. Wlkp. - przedłużenia. Radna zapytała, czy burmistrz faktycznie odmówił Agencji Nieruchomości Rolnej bezpłatnego przekazania dróg, które znajdują się na tych działkach.Odpowiedzi udzielił pan Zbigniew Behnke – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej UM w Szubinie. Powiedział, że na przedmiotowym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i dopiero w momencie opracowania takiego planu, który będzie wskazywać przeznaczenie terenu pod drogę publiczną, będzie możliwość przejęcia przedmiotowych działek.
204.26.09.2013
Beata Woźniak
Interpelacja dot. budowy nowej drogi przy ul. Ułańskiej 11 w Kołaczkowie. Radna poinformowała, że podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.Burmistrz odpowiedział, że temat jest mu znany i na tą chwilę czynione są kroki, aby sprawę rozstrzygnąć administracyjnie w taki sposób, aby gmina była właścicielem jednej i drugiej działki.
203.26.09.2013
Danuta Boruch
Interpelacja dot. ścinki pobocza na drogach powiatowych nr 1956 Chomętowo – Łabiszyn i nr 1953 Wąsosz – Buszkowo na odcinku Chomętowo – Jabłówko.Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o rozpatrzenie zgłoszonej interpelacji.
202.26.09.2013
Danuta Boruch
Interpelacja dot. konieczności usunięcia krzewów oraz wykoszenia poboczy drogi powiatowej wiodącej z Chomętowa do Gąbina, które to najprawdopodobniej stały się siedliskiem żmij. Burmistrz Szubina odpowiedział, że podejmie odpowiednie działania, aby problem rozwiązać.
201.26.09.2013
Danuta Boruch
Radna interpelowała w sprawie Strugi Chomętowskiej. Wnioskowała w imieniu mieszkańców i Gminnej Spółki Wodnej o wystąpienie do gminy Łabiszyn i Żnin o dalsze czyszczenie cieku.Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie.
200.26.09.2013
Maria Pianko
Radna poprosiła o wykonanie przejścia dla przechodniów na odcinku od ul. Strażackiej do Szubińskiej w Rynarzewie.Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy brak jest środków finansowych na zrealizowanie zadania. Prośbę będzie miał na uwadze naczelnik merytorycznego wydziału urzędu.
199.26.09.2013
Zdzisław Pilarski
Radny poprał interpelację radnej Adamczewskiej w sprawie braku informacji o podłączaniu się do kanalizacji miejskiej.
Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 193.
198.26.09.2013
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dot. elewacji budynku urzędu. Zdaniem radnego drzwi wejściowe nie spełniają wymogów w stosunku do osób niepełnosprawnych.Burmistrz odpowiedział, że informację przyjął naczelnik merytorycznego wydziału urzędu. Dodał, że drzwi wejściowe na dzień dzisiejszy nie są przewidziane do wymiany. Ewentualne sytuacje problemowe będą rozwiązywane ad hoc.
197.26.09.2013
Teresa Stachowiak
Radna interpelowała o uzupełnienie zdewastowanych napisów i orłów na pomniku Powstańców Wielkopolskich w Zamościu.Burmistrz Szubina odpowiedział, że zlecenie zostało wysłane i naprawa pomnika powinna być w najbliższym czasie zrealizowana.
196.26.09.2013
Emil Nowakowski
Interpelacja dot. prośby o podwyżkę wynagrodzenia dla pracownika obsługi świetlicy w Starym Jarużynie.Burmistrz odpowiedział, żeby w tym temacie podjąć rozmowę podczas tworzenia nowego budżetu.
195.26.09.2013
Emil Nowakowski
Radny interpelował w/s świetlicy w Starym Jarużynie i zwrócił uwagę, że od dawna w świetlicy są komputery, ale nie ma podłączonego internetu.Burmistrz odpowiedział, że w niedługim czasie od strony Starego Jarużyna lub Samoklęsk Dużych będzie możliwość podłączenia internetu.
194.26.09.2013
Hanna Adamczewska
Radna poprosiła w imieniu rodziców, aby Dyrektor MZOSiR w Szubinie i dyrektorzy szkół zwrócili uwagę i położyli nacisk na coraz większe zjawisko nadwagi u  dzieci poprzez kontrolę asortymentu w sklepikach szkolnych.Burmistrz odpowiedział, że dyrektorzy szkół zobowiązali właścicieli sklepików szkolnych, aby nie posiadali w swoim asortymencie produktów powodujących nadwagę u dzieci. W w/w sklepikach według deklaracji dyrektorów szkół jest sprzedawana tzw. zdrowa żywność.
193.26.09.2013
Hanna Adamczewska
Interpelacja dot. zakończenia inwestycji kanalizacyjnej przy ul. Kochanowskiego w Szubinie. Mieszkańcy proszą o dopilnowanie odbudowy drogi i chodnika oraz o informację w/s podłączenia się do kanalizacji miejskiej.Burmistrz Szubina odpowiedział, że przyłączenie do kanalizacji jest obowiązkowe. Mieszkańcy muszą wystąpić o warunki przyłączeniowe. Gdy inwestycja zostanie zrealizowana pojawi się informacja o terminie w/w przyłączenia.
192.26.09.2013
Hanna Adamczewska
Interpelacja dot. MGOPS w Szubinie. Radna powiedziała, że podopieczni w/w ośrodka zgłaszają, że winda jest często nieczynna, co stanowi utrudnienie podczas przemieszczania się.Burmistrz odpowiedział z uzyskanych informacji, że winda jest sprawna, opis obsługi znajduje się wewnątrz windy i jest wyraźny, i czytelny. Winda jest łatwa w obsłudze, ale często jest podniesiona z uwagi na to, że jest dewastowana, gdy stoi na dole. Informacja na temat obsługi windy zostanie wywieszona również na zewnątrz.
191.26.09.2013
Hanna Adamczewska
Radna poprosiła, aby kierownictwo urzędu zwróciło się do Nadleśnictwa Szubin z prośbą o postawienie siatki na odcinku Szubin Wieś – Grzeczna Panna (wzdłuż lasu), aby zwierzęta nie wychodziły na jezdnię wprost na nadjeżdżające pojazdy.Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie do nadleśnictwa.
190.5.09.2013
Andrzej Wrona
Radny zwrócił uwagę na konieczność pomalowania pomnika na Placu Wolności w Szubinie, ponieważ został zdewastowany.Burmistrz odpowiedział, że pomnik zostanie pomalowany.
189.5.09.2013
Elżbieta Dittrich
Radna odniosła się do interpelacji radnego Wypycha w/s ustawy śmieciowej i powiedziała, że jej zdaniem nie można wyjść z propozycją limitowania ilości przywożonych śmieci, ponieważ dobrze wiedzieliśmy, że taka sytuacja może zaistnieć, o czym wiele razy i dużo wcześniej informował burmistrz. Trzeba poczekać, początki zawsze są trudne. Interpelację pozostawiono bez komentarza.
188.5.09.2013
Teresa Stachowiak
Radna przychyliła się do ostatniej interpelacji radnego Wypycha i przy okazji podziękowała pani Dyrektor Szubińskiego Domu Kultury za zorganizowanie wakacji dla dzieci z gminy Szubin m.in. z miejscowości Zamość.Interpelację pozostawiono bez komentarza.
187.5.09.2013
Elzbieta Katafiasz
Radna podziękowała za zorganizowanie dożynek nie tylko sołtysowi i mieszkańcom Dąbrówki Słupskiej, ale również sołtysowi i mieszkańcom sołectwa Kowalewo oraz sołtysowi i mieszkańcom sołectwa Retkowo.Interpelację pozostawiono bez komentarza.
186.5.09.2013
Stanisław Wypych
Radny podziękował mieszkańcom sołectw, które współorganizowały imprezę za wspaniałe przygotowanie dożynek w Dąbrówce Słupskiej. Interpelację pozostawiono bez komentarza.
185.5.09.2013
Stanisław Wypych
Interpelacja dot. ustawy śmieciowej, a konkretnie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Radny zapytał, czy jest możliwość, aby wprowadzić limitowanie ilości przywożonych przez mieszkańców „śmieci” z gospodarstw domowych, ponieważ to, co się dzieje w PSZOK przechodzi ludzkie pojęcie. Ludzie przywożą do w/w punktu „śmieci” tonami.Burmistrz odpowiedział, że póki co sytuacja jest pod kontrolą.
184.5.09.2013
Stanisław Wypych
Radny poruszył kwestię parkingu między kościołem a bankiem PKO w Szubinie i zasugerował, aby przy okazji planów powstania w w/w miejscu przystanku PKS rozważyć możliwość postawienia toalety, a w sprawie kosztów podjąć rozmowy z właścicielami istniejącego marketu.Burmistrz Szubina poinformował, że PZU jest po rozstrzygnięciu przetargu. Z uzyskanych informacji do przetargu zgłosiła się firma z Szubina, która chce teren przeznaczyć pod parking. Jeżeli transakcja zostanie sfinalizowana to gmina będzie miała 30 dni na skorzystanie z prawa pierwokupu, aby móc zrealizować swoje zamierzenia związane z w/w terenem.
183.5.09.2013
Stanisław Wypych
Radny poprosił w imieniu mieszkańców miejscowości Łachowo – zabudowania o wykonanie dojścia z Łachowa do przystanku PKS w Kołaczkowie.Burmistrz przypomniał, że już 2 lata temu wystąpił o wykonanie przedmiotowego dojścia. GDDKiA odpowiedziała wówczas, że żadnych działań nie podejmie do czasu rozpoczęcia inwestycji na S-5. Burmistrz dodał, że może ponowić zapytanie w tej sprawie.
182.5.09.2013
Teresa Stachowiak
Interpelacja dot. naprawy pozapadanego miejscami chodnika usytuowanego w ciągi drogi powiatowej w Rynarzewie (ul. Bydgoska) na odcinku od ul. Orzeszkowej do drogi krajowej nr 5.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 181.
181.5.09.2013
Teresa Stachowiak
Interpelacja dot. drogi powiatowej nr 1535 w Zamościu (ul. Polna). Radna zauważyła, że różnica w poziomie nawierzchni jezdni, a poboczami jest tak wysoka, że dochodzi do częstych wypadków rowerzystów.
Burmistrz odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie na piśmie do zarządcy drogi.
180.5.09.2013
Beata Woźniak
Radna zwróciła uwagę na ilość śmieci znajdujących się na terenie po byłym CPN w Kołaczkowie.Burmistrz Szubina odpowiedział, że teren jest sukcesywnie przez pracowników interwencyjnych urzędu sprzątany.
179.5.09.2013
Beata Woźniak
Interpelację dot. ul. Browarnej 5 i 8 w Szubinie. Radna powiedziała, że przy ul. Browarnej 8 mieszkańcy proszą o położenie chodnika przed budynkiem oraz sprawdzenie i naprawę pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych i mieszkalnym. Natomiast przy budynku nr 5 w/w ulicy nadal brakuje rynny spustowej i parapetów. Ponadto radna poprosiła o obrobienie okna i poinformowała, że wewnątrz mieszkania są przecieki. Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 170.
178.5.09.2013
Andrzej Wolnik
Interpelacja dot. ul. Szkolnej. Radny poprosił o kosmetykę pobocza.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 177.
177.5.09.2013
Andrzej Wolnik
Radny poprosił w imieniu mieszkańców Kowalewa o postawienie dwóch lamp przy ul. Sosnowej.Burmistrz odpowiedział, że nie ma możliwości zrealizowania interpelacji z powodu braku wolnych środków finansowych w budżecie gminy.
176.5.09.2013
Małgorzata Krall
Na koniec radna zgłosiła konieczność podcięcia konarów drzew z gatunku kasztanowiec usytuowanych w ciągu drogi powiatowej relacji Samoklęski Małe – Zamość. Wspomniała również o konieczności wycięcia trzech kasztanów stojących w Turze na ul. Św. Stanisława Kostki.Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi na piśmie do Nadleśnictwa Bydgoszcz – zarządcy terenu z prośbą o dokonanie przeglądu drzewostanu i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, o podjęcie stosownych działań, aby stworzyć warunki bezpieczeństwa dla użytkowników drogi.
175.5.09.2013
Małgorzata Krall
Interpelacja dot. ul. Hutniczej w Turze i zapytała, czy będą i kiedy wykonane progi zwalniające na tej ulicy. Zgłosiła również interpelację dot. naprawy 3 szt. lamp usytuowanych na w/w ulicy. Burmistrz Szubina odpowiedział, że sprawą zajmie się naczelnik merytorycznego wydziału urzędu. A odnośnie naprawy 3 szt. lamp usytuowanych na ulicy Hutniczej w Turze burmistrz odpowiedział, że zgłoszenie zostało wysłane.
174.5.09.2013
Małgorzata Krall
Radna podziękowała Naczelnikowi Wydziału GKM UM w Szubinie za to, że w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych środków udało się położyć przy okazji w/w remontu chodnik na ul. Zaułek. Zapytała również, co z niezrobionym odcinkiem chodnika przy poczcie.Interpelację pozostawiono bez komentarza.
173.5.09.2013
Małgorzata Krall
Radna wystąpiła w związku z faktem, iż dobiega końca remont drogi powiatowej na odcinku Zamość – Tur i zapytała, dlaczego pasy zostały wymalowane tylko od mostu do ostatniego sklepu w Turze tj. 100 m za kościołem. Czy te pasy będą później malowane do Zamościa.Burmistrz odpowiedział z uzyskanych informacji, że linie pasów nie będą przedłużane. Chodnik przy poczcie będzie wykonany.
172.5.09.2013
Zdzisław Pilarski
Radny poparł interpelację zgłoszoną przez radnego Leciejewskiego.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 162.
171.5.09.2013
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dot. ustawy „śmieciowej”. Radny zapytał, jak wyglądają procentowo wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych od lipca do 20 sierpnia br. i jakie burmistrz przewiduje konsekwencje dla mieszkańców, którzy nie płacą za w/w usługę.Burmistrz Szubina odpowiedział, że na dzień dzisiejszy płatności nie wyglądają najgorzej. Jest grupa osób, która nie płaci. Dlatego w listopadzie zostanie uruchomiona procedura wysyłania upomnień. W lipcu br. złożono deklaracji na kwotę 189.306 zł, dokonano wpłat na kwotę: 195.190 zł, Remondis za wykonaną usługę skasował: 184.409 zł w tym za PSZOK 5.379 zł. W sierpniu br. złożono deklaracji na kwotę 189.072 zł, dokonano wpłat na kwotę: 170.5800 zł, Remondis za wykonaną usługę skasował: ok. 175.725 zł w tym za PSZOK 7.305 zł. Na koniec sierpnia br. do zapłaty za m-c sierpień brakuje nam 29.500 zł.
170.5.09.2013
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dotyczyła ul. Browarnej, gdzie nadal brakuje rynny spustowej.Burmistrz odpowiedział, że od kilku dni rynna jest. Gdy będą wolne środki finansowe zostaną zrealizowane inne zgłoszone potrzeby pod w/w adresem.
169.5.09.2013
Zdzisław Pilarski
Radny zapytał, jakie są plany odnośnie placu przy ul. Dworcowej. Przypomniał, że cztery lata temu składając taką interpelację usłyszał od Burmistrza Szubina, że być może plac zostanie przeznaczony na parking. Radny zasugerował, żeby może coś zrobić w tym kierunku.Burmistrz Szubina odpowiedział, że przy w/w ulicy parkingu na razie nie będzie. Teren jest gminny. Natomiast ksiądz proboszcz wystąpił do urzędu o wydanie warunków zabudowy na budowę parkingu do 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Sprawa jest w toku. W tym miejscu będą budowane również garaże. Na dzień dzisiejszy partycypacji w kosztach gmina nie przewiduje.
168.5.09.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dot. konieczności wykoszenia krzewów rosnących na klombach zlokalizowanych na terenie Szubina – konkretnie u splotu ulic: Ogrodowej, Pałuckiej i Tysiąclecia, a także Jana Matejki i Ignacego Paderewskiego, które zdaniem radnej nie zdobią tylko szpecą swoim widokiem. Burmistrz Szubina odpowiedział, że krzewy te determinują konieczność zmniejszenia prędkości pojazdów, nie ograniczając jednocześnie kierowcom prawidłowej widoczności na drodze, stąd obiektywnie należy stwierdzić, iż pełnią one istotną funkcję z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników w/w ulic. Ponadto burmistrz zapewnił, że wszelkie doraźnie wymagane zabiegi pielęgnacyjne w obrębie przedmiotowego obszaru wykonywane są na bieżąco.
167.5.09.2013
Elżbieta Dittrich
Radna zwróciła się do Naczelnika Wydziału GKM UM w Szubinie i poprosiła, aby zajął się sprawami zgłoszonymi podczas ostatniego posiedzenia komisji komunalnej.Naczelnik Wydziału GKM UM w Szubinie przyjął do wiadomości zgłoszone podczas posiedzenia komisji sprawy.
166.5.09.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dot. ul. 3 Maja w Szubinie, gdzie brakuje koszy na śmieci. Burmistrz odpowiedział, że w dniu 2 września br. wieczorem ktoś zniszczył kosze na odcinku od kościoła do Zakładu Poprawczego. Wiele koszy nadaje się do wymiany. Kosze powrócą, gdy zostaną zakupione częściowo nowe.
165.5.09.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dot. prośby mieszkańców o postawienie toalety przy cmentarzu.Burmistrz Szubina odpowiedział po raz kolejny, że toalety nie będzie m.in. z powodu braku środków finansowych. Poza tym przypomniał, że teren należy do kościoła.
164.5.09.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dot. parku przy ul. Nakielskiej w Szubinie. Radna poprosiła o lustrację drzew, które graniczą z cmentarzem. Ponadto poprosiła o częstsze kontrole Policji w w/w parku.Burmistrz odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W/s prośby o częstsze kontrole Policji w w/w parku informację przyjął obecny na sesji komendant Komisariatu Policji w Szubinie.
163.5.09.2013
Emil Nowakowski
Radny zwrócił się z prośbą o naprawę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Starym Jarużynie. Burmistrz Szubina odpowiedział, że zgłoszenie w tej sprawie zostało wysłane Rejonowi Energetycznemu w Nakle w dniu 26 sierpnia br. i zostanie ponowione.
162.5.09.2013
Maciej Leciejewski
Interpelacja dot. planowanego przebiegu prac kanalizacyjnych na Osiedlu Bydgoskim w Szubinie. Zapytał, czy termin ukończenia w/w zadania nastąpi przed zimą.Burmistrz odpowiedział, że wykonawca ma do 30 października 2013 r. termin wykonania prac. Na dzień dzisiejszy harmonogram prac odbywa się w terminie.
161.5.09.2013
Maria Pianko
Radna nawiązała do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rynarzewie, gdzie zgłosiła swoje obawy (zastrzeżenia) co do sposobu zagospodarowania terenu przez osoby prywatne. Burmistrz Szubina odpowiedział, że każdy ma prawo wnieść uwagi do planu, ale zapisy są ogólne. Jeżeli wszystko jest zgodne z prawem, to gmina nie ma możliwości przeciwdziałania.
160.5.09.2013
Maria Pianko
Radna zasugerowała, aby przy podziale funduszu na rok 2014 uwzględnić środki finansowe na doposażenie ochotniczych straży pożarnych.Burmistrz zaapelował do sołtysów i rad sołeckich, aby przy planowaniu wydatków z funduszu sołeckiego na swoje zadania nie liczyć na wsparcie z budżetu gminy. Poprosił, aby zaplanować realizację najważniejszych potrzeb.
159.5.09.2013
Maria Pianko
Interpelacja dotyczyła możliwości pozyskania środków finansowych na powstanie świetlicy wiejskiej w Szkocji.
Burmistrz Szubina odpowiedział, że temat ten jest mu dobrze znany i wstępnie oglądał już projekt budowy świetlicy, który kosztuje około 250.000 zł. Pani sołtys o tym wie. Potrzeba powstania świetlicy z całą pewnością w tym sołectwie jest, podobnie zresztą jak w innych, gdzie świetlicy nie ma. Burmistrz dodał, że będzie miał to na uwadze.
158.5.09.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna ponowiła interpelację w/s konieczności dokonania oględzin w parku wiejskim w Królikowie pod kątem wytypowania drzew do usunięcia.Burmistrz odpowiedział, że zostanie przeprowadzona lustracja drzew.
157.5.09.2013
Roman Danielewski
Radny podziękował starostom, że potraktowali poważnie stanowisko Rady Miejskiej w Szubinie dot. oszczędności poprzetargowych.Burmistrz powiedział, że również wyraża zadowolenie w tym temacie, jednocześnie dodał, że jest zaniepokojony ciągłym przesuwaniem budowy drogi w Zalesiu. Zwrócił się do radnych powiatowych, aby o tej sprawie pamiętali.
156.5.09.2013
Roman Danielewski
Radny odniósł się do nowej ustawy „śmieciowej” i zasugerował, aby zaapelować o zaprzestanie procederu zaśmiecania obszarów leśnych przez osoby rekreacyjnie i zawodowo przebywające w lasach.
Burmistrz odpowiedział, że uczestniczył ostatnio w naradzie, gdzie planowane jest w przyszłości, aby w lasach powstały punkty parkingowe. Kierowcy będą mogli się zatrzymać, wyrzucić śmieci i jechać dalej
155.5.09.2013
Roman Danielewski
Interpelacja dot. miejscowości Kowalewo. Radny zasugerował, aby przy okazji realizacji uchwały w/s nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kowalewo gm. Szubin zrealizować jego poprzednią interpelację dotyczącą pilnej potrzeby właściwego oznakowania w/w wsi.
Burmistrz odpowiedział, że zarówno w Kowalewie jak i innych miejscowościach temat będzie sukcesywnie realizowany.
154.5.09.2013
Roman Danielewski
Interpelacja dot. wykonania przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 5 w miejscowości Nowy Świat gm. Szubin w rejonie istniejących przystanków komunikacyjnych.Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi na piśmie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy z prośbą o rozważenie możliwości wykonania w/w przejścia.
153.5.09.2013
Roman Danielewski
Radny zwrócił uwagę, że tablica z informacją o realizowanym projekcie unijnym usytuowana przy wjeździe do miejscowości Mąkoszyn jest zaniedbana. Radny poprosił właściciela o zainteresowanie się tym tematem.Burmistrz odpowiedział, że sprawa zostanie załatwiona.
152.1.08.2013
Beata Bembnista
Radna poprosiła o uporządkowanie terenu przy polu namiotowym w Wąsoszu.Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nocowanie w przyczepach kempingowych w Wąsoszu nie jest uregulowane. Urząd pobiera tylko opłatę za korzystanie z prądu. Unormowanie tego tematu przewidziane jest na rok 2014.
151.1.08.2013
Hanna Adamczewska
Interpelacja dotyczyła plotki o próbie uprowadzenia dziecka w celu handlu organami ludzkimi. Radna powiedziała, że skoro to była plotka to czy trudno jest ją publicznie za pomocą chociażby portalu internetowego zdementować, zanim wśród społeczeństwa rozrośnie się psychoza.Burmistrz odpowiedział, że plotkami nie należy się przejmować. Jeśli prasa uzna, że należy o tym napisać to niech pisze. Urząd takimi rzeczami się zajmować nie będzie.
150.1.08.2013
Hanna Adamczewska
Interpelacja dotyczyła konieczności przeglądu drzew rosnących m.in. w parkach zlokalizowanych na terenie gminy Szubin oraz w pasach dróg publicznych w celu weryfikacji ich kondycji zdrowotnej i ewentualnego wytypowania starych, zniszczonych drzew do usunięcia.
Burmistrz Szubina odpowiedział, że przeglądy są dokonywane, ale zgodnie z przepisami prawa w okresie lęgowym nie można dokonywać wycinek dr
149.1.08.2013
Hanna Adamczewska
Radna wnioskowała w imieniu mieszkańców Osiedla Bydgoskiego do skorzystania przez Burmistrza Szubina z art. 363 ustawy o ochronie środowiska i w myśli tego zapisu zareagowania na zgłoszenia telefoniczne mieszkańców w sprawie zadymienia osiedla.Burmistrz Szubina odpowiedział, że z tym tematem walczy się już 40 lat. Na kogoś upartego nie ma rady. Dopóki nie będzie wyraźnego zakazu i nie będzie inspekcji sanitarnej, która na ewentualne zgłoszenie będzie sprawdzała wymaz z komina to w Polsce będzie tak, jak jest teraz. Ze swojej strony burmistrz może zapewnić tylko edukację w temacie zanieczyszczania środowiska.
148.1.08.2013
Elżbieta Katafiasz
Interpelacja dot. konieczności usunięcia krzewów rosnących w pasie drogi gminnej wiodącej z Ameryczki do Królikowa oraz konieczności dokonania lustracji krzewów, które rosną w pasach dróg powiatowych i ograniczają widoczność.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 124.
147.1.08.2013
Teresa Stachowiak
Interpelacja dot. przejęcia od PKP części działki nr 207/1 stanowiącej drogę powiatową nr 1948 – ul. Bydgoska w Zamościu. Radna wnioskowała o wszczęcie działań w celu pozyskania w/w działki przez gminę.Burmistrz odpowiedział, że sprawa zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego, ponieważ przedmiotowy odcinek leży w ciągu drogi powiatowej.
146.1.08.2013
Teresa Stachowiak
Radna ponowiła interpelację w sprawie dróg przy ul. Bukowej i Składowej w Zamościu, które są nieprzejezdne. Radna powiedziała, że jeżeli nie można dokonać ich naprawy w tym roku to prosi chociaż o ich wyrównanie.Burmistrz powtórzył kolejny raz, że na dzień dzisiejszy nie ma środków finansowych na realizację tego zadania.
145.1.08.2013
Małgorzata Krall
Radna powróciła do sprawy trwającego remontu drogi powiatowej na odcinku Zamość i Tur i poprosiła o pomoc w rozmowach dotyczących wykonania odpowiedniej infrastruktury oraz dopilnowanie wykonania dobrej jakości nawierzchni w/w drogi. Burmistrz odpowiedział, że sprawą zajmie się naczelnik merytorycznego wydziału urzędu.
144.1.08.2013
Maria Pianko
Interpelacja dotyczyła hałasu na ulicy Szubińskiej w Rynarzewie. Radna powiedziała, że znak ograniczający prędkość na tej ulicy powinien zostać przestawiony w celu wcześniejszego zniwelowania hałasu wytwarzanego przez poruszające się tam z nadmierną prędkością samochody.Burmistrz Szubina odpowiedział, że przedstawi zgłoszoną interpelację GDDKiA.
143.1.08.2013
Maria Pianko
Radna zwróciła się do pana Mirosława Rzeszowskiego – Dyrektora Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie z prośbą, aby przy trwającym remoncie świetlicy w Rynarzewie wymienić regały na książki w działającej tam filii w/w biblioteki. Burmistrz odpowiedział, że dyrektor dysponuje swoim budżetem i sam podejmie decyzję w tej sprawie.
142.1.08.2013
Roman Danielewski
Interpelacja dot. placu zabaw w Mąkoszynie. Radny poprosił burmistrza o wyrównanie placu zabaw, żeby mieszkańcy mogli go maksymalnie wykorzystać i pograć w siatkówkę.
Burmistrz odpowiedział, że gdy będzie miał wolne środki finansowe to do tematu powróci.
141.1.08.2013
Roman Danielewski
Radny zauważył, że w Wąsoszu częściej powinny być opróżniane kosze na śmieci. Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 136.
140.1.08.2013
Roman Danielewski
Radny zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby zrobili rozeznanie w/s dużej ilości powstałych bocianich gniazd na słupach energetycznych i zgłosili to do Naczelnika WOŚiR UM w Szubinie w celu wybudowania przez energetykę platformy pod bocianie gniazda. Burmistrz odpowiedział, że można zrobić takie rozeznanie i gdy będzie pilna potrzeba to wybudować platformę dla gniazda. Poinformował, że wykonanie jednego gniazda bocianiego to koszt 3.000 zł - 3.500 zł.
139.1.08.2013
Roman Danielewski
Radny poprosił o naprawę chodnika przy ulicy Nakielskiej w Szubinie. Burmistrz odpowiedział, że tematem zajmie się naczelnik merytorycznego wydziału urzędu.
138.1.08.2013
Zdzisław Pilarski
Radny zwrócił uwagę na brak rynny spustowej przy ul. Browarnej 5 w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że temat zostanie zrealizowany, gdy będą wolne środki finansowe.
137.1.08.2013
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dotyczyła Białej Strugi. Radny poprosił o wystosowanie pisma do zarządcy w celu przeprowadzenia konserwacji cieku. Ponadto radny zasugerował, aby przy Gąsawce postawić 2 - 3 ławki dla spacerujących matek z dziećmi w celu umożliwienia im odpoczynku oraz poprosił o wykoszenie trawy przy Gąsawce od strony łąki.Burmistrz odpowiedział, że wystosuje pismo w sprawie konserwacji cieku do Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Urządzeń Wodnych i Melioracji we Włocławku. Odnośnie postawienia ławek burmistrz odpowiedział, że nie zauważył, żeby blisko ścieżki była nieskoszona trawa, a w/w ławki nie zostaną postawione.
136.1.08.2013
Elżbieta Dittrich
Radna poprosiła, aby zatrudnione w Wąsoszu służby sprzątające pilnowały porządku w ośrodku (przepełnione kosze na śmieci).Burmistrz odpowiedział, że najbardziej widoczne jest zapełnienie koszy podczas opuszczania przez ludzi plaży w godzinach 18:00 – 19:00. Dodał, że kosze są opróżniane następnego dnia rano i następnie przez cały dzień są do dyspozycji plażowiczów. Na zakończenie oznajmił, że takie rozwiązanie jest dla urzędu optymalne.
135.1.08.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dot. za późno włączanego oświetlenia na terenie miasta Szubina.Burmistrz odpowiedział, że zapalanie świateł w mieście reguluje zegar słoneczny. Dodał, że nie ukrywa, iż zapalanie oświetlenia jest ustawione w sposób oszczędnościowy i przy dużym zachmurzeniu może wydawać się, że światła powinny być włączone wcześniej. Na dzień dzisiejszy w mieście światła zapalają się o godz. 21:28.
134.1.08.2013
Elżbieta Dittrich
Radna ponowiła interpelację w/s postawienia toalety (chociaż toy-toy) przy przystanku PKS w Szubinie.Burmistrz Szubina odpowiedział, że toalety co prawda na przystanku nie ma, ale jest informacja, gdzie znajduje się ona najbliżej.
133.1.08.2013
Elżbieta Dittrich
Radna poprosiła o postawienie znaku – Uwaga dzieci przy ul. Klonowej w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że prośba zostanie rozpatrzona.
132.1.08.2013
Tomasz Kaszewski
Radny zauważył, że na drogach krajowych powstałe w asfalcie szpary zalewane są smołą. Zasugerował takie rozwiązanie naprawy dróg w naszej gminie.Burmistrz Szubina odpowiedział, że metoda ta jest dobra. Gmina na razie nie ma na zastosowanie w/w metody środków finansowych, ale gdy tylko takie się pojawią będziemy również próbować w taki sposób naprawiać drogi.
131.1.08.2013
Tomasz Kaszewski
Radny zwrócił się z prośbą o lepszą organizację dojazdu do wsi Wąsosz, szczególnie w weekendy, kiedy przyjeżdża tam wypocząć najwięcej ludzi.Burmistrz odpowiedział, że Gmina nie przewiduje ingerencji w/s parkowania samochodów. Ludzie sami wiedzą jak i gdzie parkować. Burmistrz dodał, że przy tak dużej ilości osób przyjeżdżających nad jezioro normalne jest, że mogą wystąpić drobne problemy z dojazdem na miejsce.
130.1.08.2013
Emil Nowakowski
Radny wyraził niezadowolenie z powodu niskich cen skupu zboża w 2013 roku. Burmistrz odpowiedział, że nie ma na to wpływu, może tylko współczuć rolnikom.
129.1.08.2013
Emil Nowakowski
Interpelacja dot. chodnika na poboczu drogi nr 246 od Samoklęsk Dużych do Samoklęsk Małych. Mieszkańcy skarżą się, że są karani przez Policję, ponieważ nieprawidłowo poruszają się w jedną stronę. Radny poprosił o wyjaśnienie sprawy i podanie informacji do publicznej wiadomości (poprzez prasę).Burmistrz Szubina odpowiedział, że w tej sprawie wcześniej tj. w dniu 17 czerwca br. na wniosek Pana Krzysztofa Tomaszewskiego wystąpił na piśmie do kierownika Rejonu Dróg Powiatowych w Tucholi.
Następnie zapoznał radnych z odpowiedzią, którą otrzymał od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi.
128.1.08.2013
Emil Nowakowski
Radny zgłosił interpelację dotyczącą wykonania przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 246 w miejscowości Stary Jarużyn i Godzimierz w rejonie istniejących przystanków komunikacyjnych.Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z prośbą o rozważenie możliwości wykonania w/w przejść dla pieszych.
127.1.08.2013
Andrzej Wrona
Radny poprosił o wykoszenie działek znajdujących się na skrzyżowaniu ulic Pałuckiej i Wiewiórowskiego w Szubinie.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 126.
126.1.08.2013
Andrzej Wrona
Interpelacja dot. prośby o wykoszenie poboczy ul. Reymonta w Szubinie. Burmistrz Szubina odpowiedział, że będzie próbował w terminie późniejszym zrealizować interpelację.
125.1.08.2013
Andrzej Wrona
Radny poprosił o odnowienie tablicy informującej o granicy miasta usytuowanej przy drodze w kierunku Nakła.Burmistrz odpowiedział, że podjęta jest już decyzja o likwidacji baneru.
124.1.08.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna zwróciła się z prośbą w imieniu sołtysów, aby w tych sołectwach, gdzie nie ma pracownika interwencyjnego wspomóc pracę społeczną sołtysa poprzez przekazanie w/w pracownika na czas wykonania pilnej czynności porządkowej do innego sołectwa.Burmistrz Szubina odpowiedział, że również chciałby, aby na poboczach dróg była skoszona wszędzie trawa i żeby do wykonywania takich zadań było więcej pracowników, ale niestety z powodu ograniczonych możliwości finansowych zgłoszone powyżej interpelacje nie zostaną w 100% zrealizowane. Wycinki drzew będą dokonywane w miejscach zagrażających bezpieczeństwu. Natomiast pozostałe koszenie dróg musi poczekać do czasu ewentualnego nowego naboru pracowników do prac interwencyjnych.
123.1.08.2013
Beata Woźniak
Radna powiedziała, że mieszkańcy zwrócili uwagę, iż podczas wykonywania prac porządkowych na terenie miasta pracownicy firmy sprzątającej zmiatają piasek do studzienek deszczowych.Burmistrz Szubina odpowiedział, że nie zauważył, żeby taka sytuacja miała miejsce, ale zwróci na to uwagę pracownikom.
122.1.08.2013
Beata Woźniak
Interpelacja dot. wykoszenia terenu placu zabaw na Osiedlu Bydgoskim.Burmistrz odpowiedział, że sprawą zajmie się naczelnik merytorycznego wydziału urzędu.
121.1.08.2013
Beata Woźniak
Radna poprosiła o sprawdzenie czasu działania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Kołaczkowie.Burmistrz odpowiedział, że sprawą zajmie się naczelnik merytorycznego wydziału urzędu.
120.1.08.2013
Beata Woźniak
Interpelacja dot. terenu wokół CPN w Kołaczkowie, który wymaga uporządkowania (sterty śmieci).Burmistrz Szubina odpowiedział, że CPN w Kołaczkowie jest własnością Orlenu. Urząd jeden raz w miesiącu sprząta w/w teren, wywozi śmieci i obciąża kosztami CPN.
119.1.08.2013
Beata Woźniak
Interpelacja dotyczyła budynku przy ulicy 3-go Maja w Szubinie. Radna powiedziała, że Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie po przeprowadzonej wizycie zauważyła następujące nieprawidłowości:
brak odpływu wody deszczowej (zastoje przy wejściu od ul. 3-go Maja);
mieszkańcy informują o często niesprawnym oświetleniu na korytarzach, (brak 2 lamp od ponad dwóch miesięcy);
w suszarniach i pomieszczeniach gospodarczych brak wentylacji;
zacieki na sufitach w mieszkaniach, klatkach schodowych i korytarzach;
niesprawne domofony;
prośba o ustawienie znaku - Parking tylko dla mieszkańców;
mieszkanie nr 7 nie posiada pomieszczenia gospodarczego, lokator prosi o przydzielenie pomieszczenia gospodarczego;
ściany na korytarzach są zabrudzone (ślady po grach w piłkę);
komisja zauważyła, że dwóm rodzinom potrzebny jest doradca rodzinny.
Burmistrz Szubina odpowiedział, że wszelkie wymienione przez radną uchybienia objęte są naprawą gwarancyjną i zostaną w najbliższym czasie usunięte. A rodziny o których wspomniano objęte są pomocą społeczną.
118.20.06.2013
Teresa Stachowiak
Radna zwróciła uwagę na zły stan techniczny nowo wybudowanego chodnika przy drodze powiatowej Zamość – Tur. Burmistrz odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie na piśmie do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o rozpatrzenie interpelacji.
117.20.06.2013
Roman Danielewski
Radny zgłosił interpelację dotyczącą wsi Kowalewo. Radny powiedział, że wieś jest położona na dość dużym obszarowo terenie, dlatego istnieje pilna potrzeba właściwego oznakowania w/w wsi. Dodał, że czasami są problemy z  dotarciem do właściwej posesji.Burmistrz odpowiedział, że zgłoszona kwestia zostanie uregulowana. Jednak nie ukrywał, że wolałby, aby interpelacja została zrealizowana z funduszu sołeckiego.
116.20.06.2013
Tomasz Kaszewski
Radny poprosił o wykoszenie trawy na drodze rowerowej Kowalewo – Wąsosz. Burmistrz odpowiedział, że zlecenie na skoszenie w/w ścieżki zostało przekazane wykonawcy.
115.20.06.2013
Tomasz Kaszewski
Radny zapytał, czy w Wąsoszu będzie zatrudniony ratownik.Burmistrz Szubina odpowiedział, że w Wąsoszu sezon rozpoczyna się 30 czerwca 2013 r. i od tego czasu będzie funkcjonował na stałe punkt gastronomiczny prowadzony przez Państwa Korzeb. Ponadto od 28 czerwca br. do 8 września br. w godzinach 8:00 do 18:00 pracę rozpocznie ratownik. Burmistrz poinformował, że już są czynne toalety, a sam ośrodek w miarę możliwości jest wyremontowany i monitorowany.
114.20.06.2013
Hanna Adamczewska
Radna wniosła o naprawę zapadliska w chodniku na drodze powiatowej w Szaradowie (w okolicy kościoła).Burmistrz odpowiedział, że wystąpi na piśmie do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o rozpatrzenie interpelacji.

113.20.06.2013
Hanna Adamczewska
Interpelacja dotyczyła braku weryfikacji warunków bytowych, jakie bezdomnym psom dotychczas przebywającym pod opieką tut. urzędu zapewniają osoby, które zdecydowały się na stworzenie dla nich bezpiecznego lokum.Burmistrz Szubina odpowiedział, że niewątpliwie problem z psami istnieje. Być może kiedyś, gdy chipowanie psów stanie się sprawą ogólnopolską i będzie uregulowane centralnie, gmina Szubin przystąpi do tego programu i problem z błąkającymi się psami zostanie rozwiązany. Burmistrz zapewnił, że do tego czasu każdorazowo w sposób rzetelny sprawdzane jest, czy osoba wyrażająca chęć adopcji czworonoga jest w stanie zapewnić mu odpowiednie do potrzeb warunki. Ponadto w miarę własnych kompetencji pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa monitują również kwestię utrzymania optymalnego dla dobra kondycji danego zwierzęcia standardu życiowego. Do tej pory nie spotkaliśmy się z żadnym przypadkiem niewłaściwego traktowania psa oddanego przez nas do adopcji.
112.20.06.2013
Beata Woźniak
Radna zwróciła uwagę, że droga przy ul. Powstańców Wlkp. w Kołaczkowie (od p. Kończala w dół) jest nieprzejezdna.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 111.
111.20.06.2013
Beata Woźniak
Radna zgłosiła interpelację dotyczącą ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie. Poprosiła o uporządkowanie miejsca pod wiaduktem oraz zwrócenie uwagi na zachowanie przebywających tam osób.Burmistrz odpowiedział, że sprawą zajmie się naczelnik merytorycznego wydziału urzędu.
110.20.06.2013
Maria Pianko
Radna zgłosiła potrzebę wykoszenia rowów melioracyjnych na terenie miejscowości Rynarzewo. Zasugerowała, aby w jakiś sposób zmusić właścicieli w/w rowów do ich oczyszczania.Burmistrz odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie do Gminnej Spółki Wodnej w Szubinie z prośbą o rozpatrzenie interpelacji i udzielenie informacji na temat stanu przedmiotowych rowów.
109.20.06.2013
Maria Pianko
Interpelacja radnej dotyczyła prośby o nagłośnienie sprawy kultury jazdy samochodem. Natomiast kulturę jazdy kierowców burmistrz pozostawił bez komentarza, ponieważ nie raz już się w tym temacie wypowiadał i nic to nie zmieniło.
108.20.06.2013
Maria Pianko
Radna zgłosiła interpelację dotyczącą trasy S-5. Po raz kolejny zwróciła uwagę na utrudnienia z jakimi borykają się mieszkańcy z powodu braku obwodnicy Rynarzewa. Burmistrz Szubina odpowiedział, że we wskazanym miejscu przewidziane jest postawienie fotoradaru. Jednak na dzień dzisiejszy jeszcze dokładnie nie wiadomo, gdzie zostanie on postawiony. Decyzja w tym temacie należy do GDDKiA.
107.20.06.2013
Teresa Stachowiak
Radna wniosła o dokonanie przeglądu technicznego i naprawę pozapadanego miejscami chodnika na ulicy Bydgoskiej w Zamościu oraz pozapadanego miejscami chodnika usytuowanego przy drodze krajowej nr 5 na odcinku Zamość – Rynarzewo gm. Szubin.Burmistrz odpowiedział, że wystąpi na piśmie w w/w sprawach do GDDKiA oraz do Zarządu Dróg Powiatowych.
106.20.06.2013
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dotyczyła braku miejsca na zebrania i jednocześnie braku świetlicy w sołectwie Łachowo. Radny przekazał od mieszkańca w/w miejscowości, że jest budynek na sprzedaż, który urząd mógłby kupić w celu przeznaczenia go na świetlicę wiejską. Pan Pilarski poprosił o zainteresowanie się tym tematem i zasugerował, aby wynegocjować cenę (50.000,- – 60.000,-) i udostępnić budynek mieszkańcom. Następnie w styczniu lub lutym zapłacić za zakup.Burmistrz Szubina przypomniał, że gdy radnym był pan Szymański – dawny sołtys Łachowa to temat zakupu tego budynku był rozstrzygany. Ówczesny właściciel budynku odmówił rozmów w temacie jego zakupu. Burmistrz wspomniał, że niedawno urząd był zainteresowany kupnem działki w Łachowie, ale temat porzucono ze względu na położenie działki w znacznej odległości od wsi. Kwestia rozmów na temat kupna budynku o którym mówił radny to nie jest kwota 50.000 – 60.000 zł tylko dużo więcej, ponieważ wspomniany budynek jest kotłownią i należałoby go adaptować, co zwiększa koszty inwestycji. Na dzień dzisiejszy burmistrz nie posiada środków finansowych, aby zrealizować interpelację radnego.
105.20.06.2013
Zdzisław Pilarski
Interpelacja radnego dotyczyła placu zabaw usytuowanego naprzeciwko budynku urzędu. Radny zwrócił uwagę, że w/w plac jest zaniedbany i ma nieskoszoną trawę.Burmistrz odniósł się ogólnie do interpelacji dotyczących koszenia terenu m.in. do wspomnianego placu zabaw usytuowanego naprzeciwko budynku urzędu i zwrócił uwagę, że na terenie miasta jest około 17 ha terenu do koszenia, a od paru dni koszony jest teren (5 ha) w Wąsoszu, w celu przygotowania w/w miejsca do sezonu. Urząd zatrudnia do koszenia traw czterech kosiarzy. Trawy koszone są intensywnie, ale trzeba poczekać na wynik końcowy, ponieważ w ciągu 3 tygodni nie da się skosić wszystkiego. Burmistrz zapewnił, że wydział urzędu merytorycznie odpowiedzialny czyni starania, aby wszystkie tereny zielone koszone były na bieżąco.
104.20.06.2013
Zdzisław Pilarski
Radny zasugerował, aby Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Szubinie zakupił dwa rowery dla pracowników interwencyjnych nadzorujących porządki na terenie miasta. Radny zwrócił uwagę, że trawa na Osiedlu Bydgoskim, pomimo wcześniejszych monitów skoszona jest w 75%.Burmistrz odpowiedział, że pracownikowi o powyżej wymienionych kompetencjach przyznana jest kilometrówka. Jeżeli kiedyś zaistnieje potrzeba zakupu rowerów to do sprawy powróci.
103.29.05.2013
Stanisław Wypych
Radny poinformował, że ze skarpy przy Zakładzie Poprawczym w Szubinie cały czas wypływa woda.Burmistrz Szubina powiedział, że jak długo mieszka w Szubinie, tak długo w w/w miejscu, co roku o tej samej porze uaktywnia się przedmiotowe źródełko.
102.29.05.2013
Stanisław Wypych
Radny poprosił o wyjaśnienie możliwości dowożenia dzieci z miejscowości Szaradowo do Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że rozważy problem ponownego dowozu dzieci do szkoły.
101.29.05.2013
Andrzej Wrona
Poruszona kwestia dotyczyła wydanego w ramach promocji marki gminy Szubin foto albumu. W imieniu mieszkańców radny zapytał, czy będzie można taki album nabyć. Burmistrz Szubina odpowiedział, że nie, ponieważ jest on finansowany z środków unijnych i nie można go sprzedawać.


100.29.05.2013
Andrzej Wrona
Radny zapytał, czy ktoś zastanowił się organizacją ruchu przy ul. Św. Marcina i Wyzwolenia. Zdaniem radnego organizacja ruchu w w/w miejscu powinna być zmieniona.Burmistrz Szubina odpowiedział, że sprawą zajmie się kierownik merytorycznego referatu urzędu.
99.29.05.2013
Hanna Adamczewska
Radna poprosiła, aby powrócił stojak na rowery, który został zdemontowany przy trwającym remoncie urzędu.Burmistrz odpowiedział, że stojak na rowery, który został zdemontowany przy trwającym remoncie urzędu zostanie zamontowany.
98.29.05.2013
Hanna Adamczewska
Radna poprosiła o zamontowanie dystrybutora zestawu higienicznego do psich odchodów w w/w parku.
Burmistrz odpowiedział, że przedmiotowy zestaw zostanie na prośbę radnej zamontowany.
97.29.05.2013
Hanna Adamczewska
Radna zwróciła się do Naczelnika Wydziału OŚiR UM w Szubinie z prośbą o zainteresowanie się stanem stawu w parku przy ul. Nakielskiej w Szubinie, a przede wszystkim losem żyjących tam kaczek. Zdaniem radnej należy natychmiast udrożnić studzienki, oczyścić rów, co pozwoli na odpływ wody, która obecnie nie przepływa i cała wyspa znajduje się pod wodą. Prośba o zwrócenie w trybie pilnym uwagi na poruszony problem.Burmistrz Szubina odpowiedział, że zaniedbany park jest wynikiem braku kultury niektórych mieszkańców Szubina. Dodał, że zgłoszenie przyjął do realizacji naczelnik merytorycznego wydziału urzędu.
96.29.05.2013
Hanna Adamczewska
Interpelacja dotyczyła remontu parkietu sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Szubinie. Radna zapytała, czy jest możliwe przy okazji trwającego remontu dokonać remontu sanitariatu.Odpowiedzi udzielił pan Marek Nowicki – Dyrektor MZOSiR w Szubinie. Dyrektor powiedział, że informację sprawdzi, ponieważ nikt nie zgłaszał, że toalety w w/w miejscu są nieczynne.
95.29.05.2013
Hanna Adamczewska
Radna zgłosiła interpelację dot. złego stanu technicznego dachu wieży ciśnień usytuowanej na dworcu PKP przy ulicy Dworcowej w Szubinie. Zwróciła się z prośbą o wystosowanie pisma do PKP w tej sprawie, ponieważ zaistniały stan stwarza zagrożenie bezpieczeństwa.Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystosuje pismo do PKP w tej sprawie z prośbą o dokonanie kontroli w/w stanu wieży i poinformowanie go o podjętych działaniach w tej sprawie.
94.29.05.2013
Hanna Adamczewska
Radna wnioskowała o przeprowadzenie kontroli wykonywania usług komunalnych, polegających na opróżnianiu koszy ulicznych przez firmę, która wygrała przetarg. Mieszkańcy skarżą się, że firma część śmieci segreguje, a część wywozi do kontenerów na targowisku.Burmistrz odpowiedział, że nie było żadnych skarg na działalność firmy KASUS i on sam jest zadowolony z pracy w/w firmy.
93.29.05.2013
Danuta Boruch
Poprosiła o usunięcie zapadliska na przepuście na drodze powiatowej Wąsosz – Chomętowo usytuowanym pomiędzy jeziorami: Żędowskim i Wąsoskim.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 92.
92.29.05.2013
Danuta Boruch
Radna również nawiązała do stanu dróg, ale powiatowych. Zgłosiła oberwanie nawierzchni na drodze powiatowej Chomętowo – Żnin. Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi w formie pisemnej do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o rozpatrzenie interpelacji.
91.29.05.2013
Beata Woźniak
Radna powróciła do regulaminu korzystania z fontanny, którego nadal nie ma na rynku w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że w/w regulamin zostanie zamontowany. Ponadto burmistrz poinformował, że zostanie również zainstalowana kamera na rynku i przy nowo postawionej tam toalecie, ponieważ dokonywane są, co chwila akty dewastacji mienia gminnego.
90.29.05.2013
Beata Woźniak
Radna poprosiła o ustawienie dwóch progów zwalniających na ul. Powstańców Wlkp. w Kołaczkowie, ponieważ mimo ograniczenia prędkości w tym miejscu, kierowcy nie stosują zasad ruchu drogowego.
Burmistrz odpowiedział, że sprawą zajmie się kierownik merytorycznego referatu urzędu.
89.29.05.2013
Beata Woźniak
Radna poprosiła o ponowny remont ulicy Pałuckiej od drogi krajowej nr 5 do torów kolejowych i dodała, że nadal nie są załatane dziury przy ul. Powst. Wlkp w Kołaczkowie.
Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 85.
88.29.05.2013
Beata Woźniak
Interpelacja również dotyczyła dróg. Radna poparła wcześniejsze wystąpienie radnej Stachowiak i Pianko. Radna również zauważyła i zwróciła uwagę na małą efektywność naprawy dróg.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 85.
87.29.05.2013
Maria Pianko
Interpelacja dotyczyła studzienki przy ul. Szkolnej w Rynarzewie. Radna zaapelowała o udrożnienie studzienki, aby w/w ulica mogła być użytkowana. Burmistrz Szubina odpowiedział, że do tego tematu powróci w terminie późniejszym.
86.29.05.2013
Maria Pianko
Radna interpelowała w/s dróg w Rynarzewie. Powiedziała, aby kierownictwo urzędu zwróciło uwagę na technologię wykonania napraw dróg. Poprosiła o zwiększenie środków finansowych na naprawy dróg szczególnie we wsiach.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 85.
85.29.05.2013
Teresa Stachowiak
Radna zwróciła uwagę na tragiczny stan dróg przy ul. Bukowej i ul. Składowej w Zamościu. Radna poprosiła, aby podjąć starania, by zmienić stan w/w dróg. Pomimo trudnego budżetu, tej sprawy nie można odpuścić. „Musimy zmienić kierunek myślenia i ruszyć w kierunku dróg”. Poprosiła o interwencję i odpowiedź pisemną na interpelację.Burmistrz poinformował, że był na posiedzeniu kolegium RIO w Bydgoszczy i udzielał wyjaśnień na temat przekroczenia przez gminę Szubin wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych i dodał, że nie podejmie żadnych działań, które spowodowałyby, żeby tego wskaźnika ponownie nie zachować. Jednocześnie dodał, że wszystkie dzisiaj słusznie zresztą zgłoszone interpelacje dotyczące dróg nie zostaną na dzień dzisiejszy zrealizowane z powodu braku środków finansowych. Burmistrz przypomniał, że wydatki bieżące i dochody bieżące to dwie odrębne kwestie. W związku z powyższym sytuacja na drogach będzie realizowana doraźnie.
84.29.05.2013
Zdzisław Pilarski
Radny poprosił o cofnięcie znaku drogowego – parking usytuowanego przy piekarni na ul. 3 Maja w kierunku ul. Nakielskiej, aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych na ul. 3 Maja.Burmistrz Szubina odpowiedział, że jest stała organizacja ruchu zatwierdzona przez Starostę Nakielskiego i obecne przepisy prawa o ruchu drogowym nie pozwalają na wyznaczenie dodatkowych miejsc do parkowania, gdyż nie będzie zachowana odległość 1,5 m ze względu na zawężający się chodnik.
83.29.05.2013
Zdzisław Pilarski
Radny poprosił o zaniżenie zejścia z ostatniego stopnia schodów przy ul. Broniewskiego 3 w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że informację przyjął kierownik merytorycznego referatu urzędu.
82.29.05.2013
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dotyczyła przystanku przy ul. Sienkiewicza. Radny zapytał, dlaczego w w/w miejscu nie zatrzymują się autobusy czy busy.Burmistrz odpowiedział, że urząd przymierza się do zakupu działki pomiędzy kościołem pw. Andrzeja Boboli, a bankiem PKO przy ul. Kcyńskiej, gdzie w przyszłości miałby powstać przystanek komunikacyjny o który od dłuższego czasu w imieniu mieszkańców interpelowali radni. Temat zostanie szczegółowo przedstawiony na komisjach rady w celu zaopiniowania w/w propozycji. Ponadto przystanek autobusowy przy markecie Netto na ul. Kcyńskiej prawdopodobnie pozostanie, tym bardziej nie widać sensu utworzenia przystanku przy ul. Sienkiewicza w Szubinie, zakończył swoją wypowiedź burmistrz.
81.29.05.2013
Zdzisław Pilarski
Radny zapytał w jakiej formie mieszkańcy będą dokonywać opłaty za odbiór odpadów komunalnych.Burmistrz odpowiedział, że wszystkie działania urzędu zmierzają do tego, aby nasi mieszkańcy płacili jak najmniej. Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy wprowadzenia książeczek opłat, ale nie wykluczamy, że one będą. Mieszkańcy będą dokonywać wpłat na konto ogólne urzędu. W późniejszym czasie być może mieszkańcy będą mieli konta indywidualne. Burmistrz dodał, że większość mieszkańców złożyła deklaracje, ale są też tacy którzy jeszcze nie złożyli z różnych przyczyn. Obecnie przygotowywana jest ulotka informacyjna na temat segregacji odpadów. Niewątpliwie problemy będą, ale należy do tego podejść ze spokojem.
80.18.04.2013
Małgorzata Krall
Radna poprosiła o wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej w Turze na zakup sztandaru. Burmistrz Szubina pozostawił interpelację do indywidualnej decyzji radnego.
79.18.04.2013
Hanna Adamczewska
Radna zwróciła uwagę, że 40 cm pas łączący dwa asfalty przy ul. Sędziwoja Pałuki w Szubinie ulega regularnej dewastacji. Radna poprosiła, aby w/w pas zlikwidować, ponieważ jest on i tak niszczony przez samochody ciężarowe.
Burmistrz odpowiedział, że w ramach remontu postara się zminimalizować zniszczenia.
78.18.04.2013
Hanna Adamczewska
Radna nawiązała do trafostacji energetycznej przy ul. Glinicy w Szubinie. Radna zapytała, czy można w jakiś sposób zobowiązać właściciela do uporządkowania terenu.
Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do ENEA Nakło z zapytaniem do kogo należy grunt na którym stoi dana trafostacja.
77.18.04.2013
Hanna Adamczewska
Radna zasugerowała postawienie tabliczek informujących o zakazie wprowadzania psów przy szkołach na tereny zieleni miejskiej.Burmistrz Szubina odpowiedział, że rozważy taką możliwość.
76.18.04.2013
Danuta Boruch
Radna zapytała, które przejście dla pieszych jest ważne przy Netto na ul. Kcyńskiej w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że ważne jest przejście pomiędzy dwoma postawionymi po obu stronach ulicy znakami.
75.18.04.2013
Danuta Boruch
Radna zwróciła uwagę na krytyczny stan drogi powiatowej w Chomętowie, na drogę w samym Chomętowie, na odcinku z Chomętowa do Żędowa w kierunku Wąsosza i drogi do Słupów i do Gąbina.Burmistrz powiedział, że starostwo zapewniło w rozmowach, że drogi powiatowe powinny być zrobione w ciągu 2 – 3 tygodni.
74.18.04.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła zapytania, czy płacimy i ile za wywóz segregowanych odpadów w dzwonach.Burmistrz Szubina odpowiedział, że dzwony zostały zlikwidowane z posesji jednorodzinnych. W dalszym ciągu na terenie miasta znajdują się 42 pojemniki, ale tylko przy wspólnotach i budynkach wielorodzinnych. Poza tym 40 pojemników znajduje się przy większych sołectwach, większych zabudowach i na wsiach. Zostanie to utrzymane z uwagi na fakt, że jest to jeden ze sposobów segregowania śmieci.
73.18.04.2013
Elżbieta Dittrich
Radna zwróciła uwagę, że lampy oświetleniowe na terenie gminy włączane są na dzień dzisiejszy za późno (o 20:30).
Burmistrz Szubina odpowiedział, że oświetlenie jest włączane automatycznie zgodnie z zegarem słonecznym, co zostało ustalone z firmą ENEA.
72.18.04.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła lasu Wesółka i reaktywacji imprez w tym miejscu.Burmistrz Szubina powiedział, że należałoby porozmawiać o tym z organizatorami imprez, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo ludzi. Burmistrz powtórzył kolejny raz, że z powodu tego, że teren jest nieogrodzony i nie spełnia warunków bezpieczeństwa żaden organizator nie otrzyma pozwolenia na zorganizowanie imprezy większej niż na 300 osób.
71.18.04.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła zapytania, jak jest przygotowany Wąsosz na weekend majowy i jakie są z tym związane koszty.Burmistrz Szubina odpowiedział, że na dzień dzisiejszy poza opłatą stałą za prąd i wodę gmina nie ponosi żadnych kosztów. Wąsosz nie jest przygotowany na 1 maja. Burmistrz podjął decyzję, że najpierw sprzątane jest miasto i okolice, a później Wąsosz. Jednocześnie dodał, że Pan, który realizuje w Wąsoszu inwestycje będzie przygotowany na przyjęcie części gości na dzień 1 maja br. Burmistrz zapewnił, że na sezon letni Wąsosz będzie przygotowany tak, jak zresztą zawsze.
70.18.04.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła prośby o naprawę ulic w mieście i gminie, w szczególności na Osiedlu Leśnym.Burmistrz Szubina odpowiedział, że naprawy ulic są wykonywane sukcesywnie i w ramach bieżącego utrzymania dróg.
69.18.04.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła prośby o postawienie ławek dla mieszkańców Szubina na odcinku Osiedle Spółdzielcze do ogródków działkowych przy Gąsawce.Burmistrz Szubina odpowiedział, że na postawienie ławki przy danej nieruchomości musi być zgoda jej właściciela. Temat jest do przedyskutowania i jeżeli będą środki finansowe to można go zrealizować.
68.18.04.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła wniosku o postawienie toalety (lub toy–toya) przy nowo utworzonym przystanku PKS w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że w w/w miejscu nie będzie zainstalowanej toalety, ale będzie postawiona tablica informacyjna o tym, gdzie znajduje się najbliższa toaleta.
67.18.04.2013
Roman Danielewski
Interpelacja dotyczyła oznakowania ścieżki rowerowej znakiem informującym w kierunku Nowy Świat – Smolniki.
Burmistrz odpowiedział, że znaki zostaną zakupione i tym samym interpelacja będzie zrealizowana.
66.18.04.2013
Roman Danielewski
Radny nawiązał do interpelacji radnej Boruch z października 2012 roku dot. przyłącza prądu do prywatnych domów w miejscowości Gąbin i zwrócił się do burmistrza, aby wystosował odpowiedni wniosek do ENEA Nakło w sprawie sprawdzenia stanu technicznego przyłączy energetycznych istniejących w w/w miejscu. Burmistrz Szubina poinformował, że w tej sprawie do pionu inwestycyjnego firmy ENEA w Nakle wystąpiła mieszkanka Gąbina radna Danuta Boruch w imieniu i z upoważnienia wspólnot mieszkaniowych.
65.18.04.2013
Tomasz Kaszewski
Radny poprosił o dowiezienie gruzu na drogę z kamienia wapiennego ze Smolnik w kierunku Nowy Świat. Dodał, że mieszkańcy zobowiązali się, że ją wyrównają.Burmistrz Szubina odpowiedział, że naczelnik merytorycznego wydziału zajmie się tą kwestią i prośba zostanie zrealizowana.
64.18.04.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna zwróciła się z pytaniem, czy w dobie XXI wieku przy obecnie rozwiniętej technologii, naprawa dróg będzie się odbywała poprzez stawianie znaku zakazu ruchu na drodze, co ma miejsce na odcinku drogi powiatowej, gruntowej w kierunku Ciężkowa.Burmistrz odpowiedział, że zwróci się do Zarządu Dróg Powiatowych, aby zakaz nie obowiązywał ruchu lokalnego.
63.18.04.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna zapytała, czy Zalesie doczeka się remontu drogi na odcinku 400 – 500 m jadąc w kierunku kościoła i cmentarzaBurmistrz Szubina odpowiedział, że jeżeli chodzi o wykonanie danego odcinka drogi to jest zadanie priorytetowe zarówno dla niego jak i starosty. Gdy będą oszczędności poprzetargowe (z przetargu na drogę Zamość – Tur) to zostaną one wykorzystane właśnie na wykonanie wspomnianej drogi oraz na dokończenie całej drogi z Turu do Samoklęsk Małych.
62.18.04.2013
Zdzisław Pilarski
Radny poinformował, że od czterech lat nie świeci lampa przy ul. Mickiewicza w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.
61.18.04.2013
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dotyczyła prośby o załatanie dziur na drodze przy ul. Konopnickiej w Szubinie. Burmistrz po raz kolejny poinformował, że w projekcie na wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej na Osiedlu Bydgoskim przewidziane jest odtworzenie tej ulicy w ramach zadania inwestycyjnego. Droga zostanie naprawiona tylko w ramach remontu bieżącego.
60.18.04.2013
Zdzisław Pilarski
Radny zwrócił się z prośbą o odnowienie placu zabaw na Osiedlu Bydgoskim w Szubinie.Burmistrz Szubina powiedział, że temat jest mu znany. Gdy będą możliwości do pozyskania środków finansowych zostanie wykonany przed okresem letnim przegląd techniczny w/w placu, a następnie zostanie on odnowiony.
59.18.04.2013
Emil Nowakowski
Radny powiedział, że chciał zgłosić interpelację dot. spółki wodnej, która powinna oczyścić rowy po zimie, ale w związku z tym, że dzień wcześniej zauważył, że spółka zajęła się w/w sprawą, tylko informuje o tym radę.Burmistrz odpowiedział, że spółka realizuje swoje zadania statutowe w miarę posiadanych środków finansowych.
58.18.04.2013
Emil Nowakowski
Interpelacja dot. szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta. Radny zwrócił się z prośbą o podjęcie współpracy pomiędzy rolnikami a zarządcami kół łowieckich, działającymi na terenie sołectwa Stary Jarużyn w celu zabezpieczenia upraw przed dzikami.Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie wystąpi do koła łowieckiego działającego na terenie sołectwa.
57.18.04.2013
Emil Nowakowski
Radny zwrócił uwagę na fatalny stan techniczny drogi na odcinku Samoklęski Duże – Niedźwiady. Ponadto poprosił o wyrównanie lub utwardzenie drogi polnej do Chobielina.Burmistrz Szubina odpowiedział, że przetargi są rozstrzygnięte, naprawa dróg odbywa się cyklicznie i jest sukcesywnie realizowana. Na zadowalające efekty potrzeba kilku tygodni, nie da się wszystkiego naprawić od razu.
56.14.03.2013
Andrzej Wrona
Radny nawiązał do wystąpienia radnej Dittrich i radnego Kaszewskiego i zasugerował zabezpieczenie w budżecie na przyszły rok środków finansowych na wykonanie zatoczki dla autobusów i busów przy stacji paliw na ul. Kcyńskiej w Szubinie.
Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 33 i 44.
55.14.03.2013
Hanna Adamczewska
Radna zwróciła się do radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników wydziałów urzędu, aby mówili jednym głosem i nie podważali nawzajem swojej pracy na łamach prasy.Burmistrz Szubina pozostawił interpelację bez komentarza.
54.14.03.2013
Hanna Adamczewska
Interpelacja dot. prośby o posprzątanie placu przy ul. Wiewiórowskiego w Szubinie. Burmistrz Szubina odpowiedział, że istniejący plac jest utrzymywany w czystości przez pracowników interwencyjnych w ramach całorocznego utrzymania.
53.14.03.2013
Hanna Adamczewska
Radna poprosiła w imieniu mieszkańców Osiedla Spółdzielczego i ul. Dąbrowskiego w Szubinie o umieszczenie w przyszłym roku na słupach energetycznych ozdób świątecznych.Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy ozdoby będą utrzymane tam, gdzie są. Nic więcej w tym temacie nie będzie czynione chyba, że ulegnie zmianie sytuacja finansowa gminy.
52.14.03.2013
Hanna Adamczewska
Radna zwróciła uwagę, że nie palą się lampy przy Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do powiatu z prośbą o naprawienie.
51.14.03.2013
Małgorzata Krall
Radna odniosła się do uchwały w/s udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin na 2013 rok, chodzi o  drogę powiatową Samoklęski Małe – Zamość, którą rada dzisiaj będzie podejmować i poprosiła o dopilnowanie wykonania dobrej jakości nawierzchni w/w drogi.Burmistrz Szubina powiedział, że postara się sprawę dopilnować.
50.14.03.2013
Beata Woźniak
Interpelacja dot. stanu dróg w Kołaczkowie.

Burmistrz odpowiedział, że w miarę możliwości i sprzyjających warunków atmosferycznych gmina przystąpi do łatania dziur.
49.14.03.2013
Beata Woźniak
Radna poprosiła o odśnieżenie chodnika przy ul. Ogrodowej w Szubinie wzdłuż nieruchomości szpitala. Burmistrz odpowiedział, że rozumie zaistniałe trudności. Pracownicy interwencyjni odśnieżają miasto w miarę możliwości.
48.14.03.2013
Zdzisław Pilarski
Radny poprosił o postawienie przystanku komunikacyjnego przy ul. Sienkiewicza i Bydgoskiej w Szubinie i pisemną odpowiedź na tą interpelację.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 33.
47.14.03.2013
Roman Danielewski
Radny zapytał, na jakim etapie jest sprawa przejęcia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnej pod boiska wiejskie.Burmistrz Szubina odpowiedział, że w w/w agencji nastąpiła zmiana kierownictwa i pracowników. W tej chwili inne jest podejście kierownictwa do sprzedaży i przekazywania gruntów gminom. Niestety cena gruntów wzrosła. Wcześniej było ustalone, że grunty najpierw oddawane są w dzierżawę z możliwościową późniejszego zakupu. Obecnie musimy poczekać na decyzję nowego kierownictwa w tym temacie.
46.14.03.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dot. braku parkingu przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie.
Burmistrz Szubina odpowiedział, że gdy będą wolne środki finansowe to do tematu powróci.
45.14.03.2013
Elżbieta Dittrich
Radna poprosiła o remont całej ulicy Leśnej w Szubinie, od wjazdu z ul. Kcyńskiej do końca ul. Leśnej.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 35. Ponadto burmistrz dodał, że nie wszystko można zrobić od razu. W pierwszej kolejności są uzupełniane największe ubytki.
44.14.03.2013
Elżbieta Dittrich
Radna poprosiła o uporządkowanie sprawy bezpiecznego przejścia dla pieszych przy stacji paliw na ul. Kcyńskiej w Szubinie.Burmistrz poinformował, że zostało zlikwidowane stare przejście dla pieszych. Nowe przejście jest zlokalizowane 10 m wcześniej w stronę centrum Szubina.
43.14.03.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dot. ul. Św. Marcina w Szubinie. Radna zwróciła uwagę, że przy tej ulicy nie można się zatrzymać samochodem, aby wejść na chwilę do sklepu, ponieważ miejsca parkingowe zajmują mieszkańcy w/w ulicy, pomimo tego, iż mają własne podwórka i miejsce na postawienie swojego auta. Burmistrz odpowiedział, że 50 m dalej jest parking przy ul. Plac Kościelny, gdzie można zaparkować samochód. Ponadto naczelnik merytorycznego wydziału porozmawia z mieszkańcami ulicy Św. Marcina.
42.14.03.2013
Elżbieta Dittrich
Radna poprosiła o wywiezienie śniegu z ulic 3 Maja i Nakielskiej w Szubinie.Burmistrz odpowiedział, że z powodu braku środków finansowych śnieg z w/w ulic nie zostanie wywieziony. W miarę możliwości pracownicy interwencyjni odśnieżają całe miasto.
41.14.03.2013
Teresa Stachowiak
Radna zwróciła uwagę, że stan dróg w całej gminie jest fatalny, jednak poprosiła o przystąpienie do wykonania chociaż tymczasowego odwodnienia ul. Bukowej w Zamościu. Burmistrz Szubina odpowiedział, że jest kończona dokumentacja na wykonanie kanalizacji w Zamościu.
40.14.03.2013
Teresa Stachowiak
Radna poparła interpelację radnej Pianko i radnego Kaszewskiego w/s utworzenia przystanku w centrum miasta Szubina.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 33.
39.14.03.2013
Maria Pianko
Radna zwróciła się z prośbą (również do rady) o napisanie wniosku o przyśpieszenie inwestycji S 5.Burmistrz poinformował, że droga S 5 od Gniezna przez Bydgoszcz do Grudziądza jest wpisana na nową listę rezerwową. Najprawdopodobniej jesienią tego roku może ruszyć stan prawny zmierzający do rozpisania przetargu na dokumentację – wykonanie 2015 – 2020.
38.14.03.2013
Maria Pianko
Radna powróciła do sprawy stanu technicznego ul. Dąbrowskiej w Rynarzewie. Dodała, że niszczeje ulica Orzeszkowa i Strażacka. Poprosiła burmistrza o uregulowanie w/w problemu.Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 35.
37.14.03.2013
Maria Pianko
Radna poprosiła o zwiększenie czcionki na rozkładzie jazdy busów.Burmistrz Szubina przekaże naczelnikowi merytorycznego wydziału, który wystąpi w tej sprawie do przewoźników.
36.14.03.2013
Maria Pianko
Radna poprosiła o postawienie tablicy wskazującej, gdzie jest Urząd Pracy w Szubinie, ponieważ osoby zainteresowane nie mogą do niego trafić.
Burmistrz odpowiedział, że prośba zostanie zrealizowana.
35.14.03.2013
Maria Pianko
Interpelacja dotyczyła prośby o remont odcinka drogi ul. Bydgoskiej do S 5 i od Rynku do ul. Bydgoskiej i Szkolnej w Rynarzewie.Burmistrz odpowiedział, że rozważa możliwość remontu niektórych ulic, ale nie może tego zrobić z bieżących wydatków tylko poprzez zaciągnięcie kredytu. Aby otrzymać kredyt to musi być pozwolenie na budowę i spełnione normy projektów.
34.14.03.2013
Maria Pianko
Radna po raz kolejny poruszyła temat zlokalizowania przystanku komunikacyjnego w pobliżu szpitala. Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 33.
33.14.03.2013
Tomasz Kaszewski
Radny zwrócił się do Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego RM w Szubinie, aby powróciła do tematu przystanku w centrum miasta. Radny poinformował, że w ostatnim czasie Inspekcja Transportu Drogowego ukarała przewoźników za zatrzymywanie się na żądanie pasażera. Obecnie przewoźnicy zatrzymują się tylko na przystankach komunikacyjnych. Radny poprosił o stworzenie możliwości postoju dla busów na żądanie pasażera przy ul. 3 Maja w Szubinie (dla wysiadających). Burmistrz odpowiedział, że rozważane są różne koncepcje lokalizacji przedmiotowego przystanku. Jeżeli będą możliwości terenowe i finansowe to w przyszłości burmistrz powróci do tematu. Intencja jest niewątpliwie słuszna, natomiast nie ma na razie potencjalnych możliwości poszukania takich terenów, żeby w sposób prawidłowy i zgodnie z polskimi normami drogowymi zlokalizować przystanek.
32.14.03.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna poprosiła, aby w szpitalnej izbie przyjęć została wywieszona informacja o tym, która apteka odbywa w danym dniu dyżur.Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi do zarządu spółki o wywieszenie w widocznym miejscu szpitalnej izby przyjęć rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie gminy Szubin.
31.14.03.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna zapytała, co stało się z wiatą przystankową w Pińsku. Czy została ona zniszczona przez wandali, czy zdemontowana przez właściciela i czy zostanie uzupełniona, ponieważ na dzień dzisiejszy szpeci wyglądem.Burmistrz odpowiedział, że zdewastowany przystanek PKS w Pińsku został na jego polecenie zdemontowany i w tej chwili znajduje się na terenie zaplecza urzędu w Szubinie. Burmistrz wspomniał również o drugim zniszczonym przystanku w Pińsku. Kwestię ponownego postawienia w/w przystanków pozostawia decyzji pani sołtys i społeczeństwa.
30.14.03.2013
Maciej Leciejewski
Radny złożył interpelację dotyczącą służby zdrowia. W imieniu licznej grupy mieszkańców gminy, zwrócił się do Burmistrza Szubina o rozpoczęcie procedury wystąpienia do działających na terenie miasta i gminy Szubin zakładów opieki zdrowotnej w sprawie powstania systemu rejestracji pacjentów do lekarza na umówioną godzinę oraz telefonicznie. Mieszkańcy skarżą się, że czas oczekiwania na wizytę jest bardzo długi często wielogodzinny.Burmistrz Szubina odpowiedział, że wystąpi w ramach interpelacji do szpitala i pozostałych zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie gminy z zapytaniem, czy będą chcieli się zdecydować na propozycje rady.
29.14.03.2013
Tomasz Wachowiak
Radny odniósł się do „ustawy śmieciowej” i powiedział, że na ostatnim posiedzeniu komisji rolnictwa pytał, czy dotychczasowi posiadacze umów z firmami wywożącymi odpady muszą wypowiadać umowy z dniem 1 lipca br. Otrzymał odpowiedź od naczelnika merytorycznego wydziału, że dla bezpieczeństwa warto wypowiedzenie umowy złożyć. Jednak radny w gazecie Pałuki czytał, że firma Remondis nie wymaga w/w wypowiedzenia, jeżeli otrzyma pismo informujące z urzędu, że z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina przejmuje wywóz odpadów komunalnych. W związku z powyższym radny poprosił o wyjaśnienie, jak postępować odnośnie nowego systemu gospodarki odpadami. Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do firm Remondis i Corimp z zapytaniem, czy wystosować pismo z informacją, że od 1 lipca 2013 r. Burmistrz Szubina przejmuje gospodarkę odpadami komunalnymi.
28.14.03.2013
Tomasz Wachowiak
Radny zauważył, że w ostatnim okresie na skutek różnych okoliczności uległ zmniejszeniu stan ilościowy policjantów. Zapytał więc, czy zostanie on uzupełniony w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa w gminie.Zastępca Komendanta Policji w Szubinie odpowiedział, że stan ilościowy funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Szubinie jeszcze w tym miesiącu zostanie uzupełniony o dwóch nowych funkcjonariuszy, którzy trafią do pionu prewencji.
27.07.02.2013
Hanna Adamczewska
Radna poprosiła o przypomnienie mieszkańcom, szczególnie mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych np. poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeniowych, o obowiązku odśnieżania i utrzymania czystości, ponieważ podczas zimy trudno było wyegzekwować ten obowiązek. Nadmieniła również, że warto byłoby doprecyzować regulamin w kwestii wpisania środków chemicznych, którymi można posypywać chodniki.Odpowiedzi na interpelację radnej udzieliła pani Iwona Kubiak - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Szubinie, która wyjaśniła, że na chwilę obecną gmina nie posiada regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Szubin, ponieważ wojewoda tą uchwałę uchylił. Po ponownym zaakceptowaniu regulaminu przez Sanepid, najprawdopodobniej na następnej sesji radni będą uchwalać nowy regulamin.
26.07.02.2013
Andrzej Wrona
Radny zauważył, że należałoby rozmawiać z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie rozważenia możliwości ustawienia fotoradaru na wirażu 77 na skrzyżowaniu drogi z Dąbrówką Słupską. Burmistrz odpowiedział, że wystąpi w tej sprawie z pismem do GDDKiA.
25.07.02.2013
Andrzej Wrona
Interpelacja dotyczyła dziur zatoczki, przy przystanku autobusowym w Łachowie. Należałoby zatoczkę wyrównać bądź utwardzić, aby autobusy nie zatrzymywały się na głównej drodze lecz z niej zjeżdżały dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odpowiedź burmistrza – interpelacja nr 2.
24.07.02.2013
Andrzej Wrona
Radny ponowił interpelację dotyczącą przeprowadzenia badań na cukrzycę, których nie udało się zrealizować w 2012 r. Poprosił, aby uwzględnić przeprowadzenie tych badań w roku 2013. Burmistrz poinformował, że kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie wspólnie z dyrektorem Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie, zorganizuje spotkanie z pielęgniarkami szkolnymi i dyrektorami placówek oświaty, na którym ten temat zostanie omówiony. Na ten cel zabezpieczone są w budżecie środki finansowe w wysokości 2 tys. zł i do końca roku szkolnego badanie to będzie przeprowadzone.
23.07.02.2013
Danuta Boruch
Radna interweniowała w sprawie przepustu z Chomętowa biegnącego na plażę Wąsosz oraz przepustu, który jest uszkodzony na głównej drodze Chomętowo – Wąsosz.Burmistrz wyjaśnił, że są to drogi powiatowe.
22.07.02.2013
Teresa Stachowiak
Interpelacja dotyczyła drogi powiatowej Zamość – Łochowo. Radna stwierdziła, że istnieje szansa podjąć rozmowy z gminą Białe – Błota i Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy o budowę drogi żużlowej przez las do Łochowa. Poprosiła, aby Burmistrz Szubina podjął rozmowy w tym kierunku ze starostwem w Nakle.
-
21.07.02.2013
Teresa Stachowiak
Radna złożyła ogólną interpelację, aby w przyszłym budżecie zwiększyć pieniądze na budowę i naprawy dróg gminnych. Jednocześnie zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza, pracowników Urzędu, aby podjąć również starania o pozyskanie funduszy, dofinansowania z innych źródeł na budowę dróg gminnych.Burmistrz poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma programów, ani w Urzędzie Marszałkowskim, czy schetynówek, które pozwoliły by na realizację wspólnych działań w tym zakresie. Nadmienił, że 70 % dróg w naszej gminie są to drogi powiatowe. Jeśli takie programy będą to gmina będzie startować.
20.07.02.2013
Teresa Stachowiak
Radna poparła radną Elżbietę Dittrich i zgodziła się z jej zdaniem, że wszystkie drogi powinny być budowane z chodnikami, ale zauważyła również, że oni sami nie tak dawno podpisali się pod uchwałą budżetową na dofinansowanie do wykonania drogi powiatowej na odcinku Samoklęski – Zamość bez chodnika. -
19.07.02.2013
Teresa Stachowiak
Radna interweniowała, aby przy drogach powiatowych co jakiś czas odpowiednie firmy usuwały darń, która narasta na poboczach.-
18.07.02.2013
Teresa Stachowiak
Radna nawiązała do interpelacji radnego Danielewskiego dotyczącej problemów dróg. Zgodziła się z tym, że można ratować drogi robiąc rowki, które odprowadzają wodę. Zwróciła uwagę, że w niektórych miejscowościach zatrudnieni są pracownicy robót publicznych, których można byłoby wykorzystać przy pracach przy drogach i mogliby wykonywać rowki do odprowadzenia wody. Odpowiedź burmistrza interpelacja nr 15.
17.07.02.2013
Roman Danielewski
Interpelacja dotyczyła zapytania o stan przygotowania ustawy śmieciowej.Odpowiedź - interpelacja nr 14.
16.07.02.2013
Roman Danielewski
Interpelacja dotyczyła problemu dróg biegnących przez las. Radny obserwuje zjawisko, gdzie korzenie drzew podnoszą asfalt. Wystarczyłoby odkopać, przeciąć korzeń i problem byłby rozwiązany.
-
15.07.02.2013
Roman Danielewski
Radny podzielił się spostrzeżeniami dotyczącymi naprawy dróg. Według radnego przy formułowaniu warunków przetargu na wykonanie napraw dróg, należałoby uwzględnić wykonanie spadów wody, która powinna odpływać. Zauważył, że przy drogach gdzie nie ma spadów, a woda się gromadzi można byłoby zrobić rowek, za pomocą którego woda mogłaby odpłynąć. Jeśli się tego nie wykona to woda podmywa asfalt, robią się zatoczki, które wchodzą w głąb asfaltu. Radny zrobił rowki w kilku miejscach i stwierdził, że zdaje to egzamin. Tak samo jak na drodze leśnej, która biegnie ze Smolnik do Kowalewa, zrobione są rowki do odpływu wody przez nadleśnictwo i nie ma problemu. Zapytał, „czy lepiej remontować te wielkie zatoczki, które kosztują dużo pieniędzy, czy wziąć szpadel i przekopać”.Burmistrz odpowiedział, że przyjmuje uwagi radnego i przy pomocy pracowników publicznych i pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych będzie próbował z tego typu naprawami dróg walczyć.
14.07.02.2013
Remigiusz Kasprzak
Radny zapytał o stan przygotowania i wprowadzania ustawy śmieciowej. Zapytał między innymi: czy jest już specyfikacja zamówienia, czy wybrany kontrahent wyposaży gospodarstwa domowe w pojemniki, kiedy zakończenie, jaki będzie wyłoniony operator, bo od tego będzie zależało dalsze postępowanie.Odpowiedzi na interpelację udzieliła pani Iwona Kubiak - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Szubinie i wyjaśniła, że pracownicy w merytorycznym wydziale pracują nad kolejnymi projektami uchwał, opracowują specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wysyłają deklaracje. Nadmieniła, że część mieszkańców wypełnione deklaracje już przekazuje do urzędu. Poinformowała, że odpady będą odbierane 2 razy w m-c w domkach jednorodzinnych, natomiast wspólnoty i spółdzielnie będą miały duże kontenery i częstotliwość odbioru będzie dostosowana do ich wielkości. Powiadomiła, że nastąpi również zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W proponowanej zmianie ustawy jest zapis, że obowiązek podstawienia pojemników będzie ciążył na gminie. Ponadto ustawa wprowadzi również zmiany dotyczące możliwości wprowadzenia różnicowania stawek pobierania opłat za odpady. Ustawa dopuści możliwość zwalniania, umarzania oraz pozwoli wprowadzić różnice wielkości stawek w zależności od ilości osób przebywających na nieruchomości. Jeśli chodzi o czas, kiedy zostanie ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca, to trudno jest go określić. Informacje o zamieszczeniu przetargu muszą być ogłoszone na stronach internetowych przez ok. 40 dni. Przypuszczalny termin to maj br., ponieważ w specyfikacji trzeba określić ilość i wielkość pojemników, a to będzie wiadome dopiero po otrzymaniu wszystkich deklaracji, które mają być dostarczone do 31 marca br. Jednakże dołożone zostaną wszelkie starania, aby było to jak najwcześniej. Dodatkowo pracownicy wydziału przygotowują się, aby opracować program edukacji ekologicznej, który mógłby być wdrożony w kwietniu, w czasie kiedy zaczynają się Dni Ziemi. W szkołach i w urzędzie będzie możliwość przedstawienia prezentacji multimedialnej dla dzieci ze szkół i przedszkoli.
13.07.02.2013
Elżbieta Dittrich
Radna zaapelowała, aby wybudować chodnik w Samoklęskach, ze względu na bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły. Burmistrz powiedział, że robi to, na co gminę stać. Każdy ma życzenia odnośnie realizacji pewnych zadań w mieście i gminie Szubin, ale nie na wszystko są pieniądze. Gmina przy wielu zadaniach, które otrzymuje z Warszawy bez pokrycia finansowego, nie ma szans na realizację wszystkich inwestycji, ponieważ musi dokładać do wykonania tych zadań.
12.07.02.2013
Elżbieta Dittrich
Interpelacja dotyczyła dróg. Radna po raz kolejny wnioskowała, aby naprawy dróg były wykonywane dobrze. Burmistrz zaproponował, aby Rada wystąpiła do Sejmu, Senatu, aby Rząd zmienił ustawę o zamówieniach publicznych. Burmistrz nie ma możliwości określenia z jakich surowców na być robiona naprawa. Ponadto przepisy zmuszają do wyboru najtańszych ofert.
Burmistrz powiedział, że dobrze byłoby, aby drogi robione były z nowej masy bitumicznej, ale to kosztuje. Trzeba patrzeć na możliwości finansowe gminy.
Jednocześnie Burmistrz przekazał zebranym, że jest po rozmowach z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych i ekipy remontowe zaczęły naprawy dróg powiatowych.
11.7.02.2013
Maria Pianko
Interpelacja dotyczyła kwestii przystanków autobusowych. Tak jak radna Katafiasz, zwróciła uwagę, że przystanki są rzeczywiście w złym stanie, niejednokrotnie poobklejane ogłoszeniami i plakatami. Zaapelowała również o czytelne rozkłady jazdy.-
10. 7.02.2013
Maria Pianko
Radna poparła swoją poprzedniczkę radną Bembnistę, ponieważ ona również wielokrotnie składała interpelację w sprawie ulicy Dąbrowskiej, biorąc pod uwagę fakt, że mieszkańcy dojeżdżają tą drogą do ośrodka zdrowia. Dodała, że jej również zarzuca się, że wnioski nie są przez nią składane. Odpowiedź burmistrza interpelacja nr 1.
9. 7.02.2013
Beata Bembnista
Interpelacja dotyczyła ul. Dąbrowskiej w Rynarzewie. Mieszkaniec tej ulicy napisał pisma o uwzględnienie w budżecie na 2013 r. Naprawy ul. Dąbrowskiej. Otrzymał pismo z odpowiedzią, że nie uwzględniono wniosku do budżetu, ponieważ wniosek taki nie wpłynął. Radna zapytała, czy składane wnioski są czytane, ponieważ zarzuca się jej, że wnioski nie są przez nią składane. Burmistrz wyjaśnił, że wnioski te wpływają od 2011 r. I za każdym razem Pan Józef P. odpowiedzi otrzymuje. Wielokrotnie były także interpelacje w tej kwestii składane przez Panie radne na posiedzeniach sesji, ale ze względu na środki finansowe nie będzie ta ulica naprawiana.
8. 7.02.2013
Beata Woźniak
Radna złożyła interpelację dotyczącą oświetlenia. Spostrzegła, że jest już na tyle jasno, że powinno ulec przesunięciu załączanie się i wyłączanie oświetlenia. W Kołaczkowie światło świeci się jeszcze o 8:00. Burmistrz poinformował, że od 3 tygodni obowiązuje nowy terminarz załączania i wyłączania oświetlenia na terenie miasta i gminy Szubin. Natomiast obserwuje się, że w Kołaczkowie występuje błąd, który wskazuje na to, że funkcjonuje tam oświetlenie zmierzchowe. W tej sprawie zwróci się z pismem do ENEA SA o wyjaśnienie.
7. 7.02.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna zwróciła się z prośbą o remont ul. Szkolnej w Królikowie. Burmistrz odpowiedział, że stan drogi nie jest taki zły, droga jest przejezdna.
6. 7.02.2013
Elżbieta Katafiasz
Interpelacja dotyczyła wiat przystankowych, które szpecą gminę. Radna zapytała, kiedy będą uzupełniane, bądź naprawiane. -
5. 7.02.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna ponownie zwróciła się z wnioskiem o wycięcie krzewów przy drodze powiatowej, która łączy Ciężkowo - Słupy. Poinformowała, że był wykonawca, który miał te krzewy wyciąć, ale są pewne utrudnienia z rzekomym właścicielem gruntu, na którym te krzewy rosną. -
4. 7.02.2013
Elżbieta Katafiasz
Radna zapytała o drogę w centrum Słupów, czy jest uwzględniona przez Zarząd Dróg Powiatowych do naprawy. Odpowiedź burmistrza interpelacja nr 1.
3. 7.02.2013
Zdzisław Pilarski
W związku z obecnością przedstawiciela Komisariatu Policji w Szubinie radny zaapelował, aby rozważyć możliwość zmiany ograniczenia prędkości na odcinku ul. Sienkiewicza, ul. Bydgoskiej z 60 km/h do 40 km/h. Jednocześnie podziękował za patrole policyjne na ul. Bydgoskiej, bo dzięki ich obecności jest bezpieczniej. Interpelację pozostawiono bez komentarza.
2. 7.02.2013
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dotyczyła braku przejścia dla pieszych w miejscowości Łachowo, przy przystankach autobusowych. Burmistrz odpowiedział, że rozważy możliwość wykonania tego przejścia.
1. 7.02.2013
Zdzisław Pilarski
Interpelacja dotyczyła dróg w całym Szubinie, a w szczególności dróg na Osiedlu Bydgoskim. Radny zauważył, że na ul. Kochanowskiego od strony Bydgoszczy nie można wjechać, ponieważ droga jest rozjechana. Nie ma też możliwości przejścia na ul. Wiejską. Wnioskuje o naprawę dróg na w/w osiedlu. Burmistrz Szubina powiedział, że najtragiczniej jest na drogach powiatowych, szczególnie cały rejon południowy łącznie z Chomętowem, Retkowem, Ciężkowem, Słupami i Chraplewem. Burmistrz podtrzymuje propozycję, aby w przyszłym roku dołożyć 500 tys. zł Staroście do dróg, aby w tym rejonie załatwić problem dróg.

Wytworzył: Izabela Mężykowska (17 kwietnia 2013)
Opublikował: Izabela Mężykowska (17 kwietnia 2013, 11:13:48)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (13 stycznia 2014, 10:16:20)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4091

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij