Zawiadomienie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania


OśiR.6220.22.2019
Szubin, 2022-01-18
 
 
Zawiadomienie
o wydanej decyzji
 
 
Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. Poz. 247), zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 13.01.2022r., została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny ze złoża w obrębie Żurczyn  w gminie Szubin, na działkach o numerach ewidencyjnych 43/12, 43/14, 43/100,
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanym przed decyzją uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (18 stycznia 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (18 stycznia 2022, 12:45:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138