2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.243.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 22.03.2021 r.

 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam strony o zabraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi wewnętrznej na terenie części działki nr 52/3 w miejscowości Rynarzewo.
 
Jednocześnie informuję, że przed wydaniem decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 - pokój nr 9, a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.
 
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, w godz. pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu – 52 391 07 79 lub 52 391 07 69.
 
W przypadku posiadania informacji ważnych dla sprawy, a nie znanych Burmistrzowi Szubina, proszę o dostarczenie posiadanych dowodów organowi rozpatrującemu sprawę.
 
Strony mogą przedkładać dowody oraz zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 21 dni, od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.
 
Ponadto informuję, że po upływie wyznaczonego terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i zastrzeżeń, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku oraz zgromadzonych przez Burmistrza Szubina materiałów.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (22 marca 2021)
Opublikował: Irma Ambrozik (22 marca 2021, 15:01:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126