2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.63.2020)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
23.12.2020 r.

         
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 3002/20, 114/83, 114/94 w miejscowości Kołaczkowo, przez:
 
1. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – postanowienie znak: ZS.224.2.637.2020 z dnia 16.12.2020 r., (wpływ: 21.12.2020 r.)
2.  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – postanowienie znak: O.BY.Z-3.4351.834.AP.2020 z dnia 18.12.2020 r., (wpływ: 21.12.2020 r.)

 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (23 grudnia 2020)
Opublikował: Agata Zarzycka (29 grudnia 2020, 13:31:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138