2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.62.2020)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
22.12.2020 r.
         
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV na odcinku: od stanowiska 97/16 w miejscowości Wąsosz – do stanowiska nr 97/27 w miejscowości Żędowo, wraz z jej powiązaniem z istniejącą stacją transformatorową w miejscowości Wąsosz, w ramach przebudowy napowietrznej linii SN Szubin – Wolwark w miejscowości Wąsosz, na terenie działek nr 34/1, 25/2, 26/3, 25/1 w miejscowości Żędowo oraz działek nr 340, 293/2, 293/1, 155/5, 155/7, 208/12 w miejscowości Wąsosz, przez:
 
1.     Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - postanowienie znak: BD.ZPU.1.611.1778.2020IJ z dnia 09.12.2020 r., (wpływ: 14.12.2020 r.)
2.     Zarząd Dróg Powiatowych – postanowienie znak: ZDP.420.160/2020 z dnia 30.11.2020 r., (wpływ: 14.12.2020 r.)
3.     Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.45.8.2020.TZ z dnia 30.11.2020 r., (wpływ: 07.12.2020 r.)
4.     Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – postanowienie znak: WST.612.568.2020.KMR z dnia 27.11.2020 r., (wpływ: 27.11.2020 r.)
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (22 grudnia 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (24 grudnia 2020, 10:31:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182