2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.54.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
04.11.2020 r.
         
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 114/45, 142, 113, 132/1, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9, 168/2 w miejscowości Kołaczkowo, przez:
 
1.    Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie znak: WU.OZ.DB.ZAR.5151.45.7.2020.TZ  z dnia: 29.10.2020 r., (wpływ: 26.10.2020 r.)
2.    Starosę Nakielskiego – postanowienie znak: WWA.670.2.5.2020.EP z dnia 26.10.2020 r., (wpływ: 29.10.2020 r.)
3.    Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – postanowienie znak: ZS.224.2.518.2020 z dnia 23.10.2020 r., (wpływ: 28.10.2020 r.)
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (4 listopada 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (5 listopada 2020, 10:55:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167