2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.55.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
04.11.2020 r.
         
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie drogi gminnej na terenie działki nr 52/3 w miejscowości Rynarzewo, przez:
 
1.    Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - postanowienie znak: BD.ZPU.1.611.1670.2020.IJ z dnia 28.10.2020 r., (wpływ: 30.10.2020 r.)
2.    Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – postanowienie znak: ZS.224.2.519.2020 z dnia 26.10.2020 r., (wpływ: 02.11.2020 r.)
3.    Starostę Nakielskiego - postanowienie znak: WWA.670.2.6.2020.EP z dnia 26.10.2020 r., (wpływ: 20.10.2020 r.), w zakresie planowanych zadań samorządowych
4.    Starostę Nakielskiego – postanowienie znak: SWG.6123.504.2020 z dnia 20.10.2020 r., (wpływ: 26.10.2020 r.), w zakresie ochrony gruntów rolnych
 
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (4 listopada 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (5 listopada 2020, 10:50:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141