2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 58 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.41.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 09.10.2020 r.
                       
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 09.10.2020 r. decyzji Nr 58, znak: RZP.6733.41.2020 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV, nn-0,4kV, słupowej stacji transformatorowej i złączy kablowo-pomiarowych wraz z rozbiórką części istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 54, 56/2, 311, 56/4, 3068/1, 58, 59, 64, 60/3, 60/4, 71/2, 3077/7, 61 w miejscowości Niedźwiady oraz na terenie działki nr 128 w miejscowości Samoklęski Duże.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (9 października 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (13 października 2020, 09:04:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 211