2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.50.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
07.10.2020 r.
         
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5MPa) wraz z przyłączem gazu na terenie działek nr 3, 300/1, 300/2, 300/22 w miejscowości Szubin Wieś oraz działki nr 109 w miejscowości Łachowo, przez:
 
 
1.    Zarząd Dróg Powiatowych – postanowienie znak: ZDP.420.126/2020 z dnia 21.09.2020 r., (wpływ: 24.09.2020 r.)
 
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (7 października 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (8 października 2020, 14:36:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205