2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.41.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 15.09.2020 r.
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV, nn-0,4kV, słupowej stacji transformatorowej i złączy kablowo-pomiarowych wraz z rozbiórką części istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 54, 56/2, 311, 56/4, 3068/1, 58, 59, 64, 60/3, 60/4, 71/2, 3077/7, 61 w miejscowości Niedźwiady oraz na terenie działki nr 128 w miejscowości Samoklęski Duże, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (15 września 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (17 września 2020, 13:33:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214