2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.41.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
15.09.2020 r.
         
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV, nn-0,4kV, słupowej stacji transformatorowej i złączy kablowo-pomiarowych wraz z rozbiórką części istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 54, 56/2, 311, 56/4, 3068/1, 58, 59, 64, 60/3, 60/4, 71/2, 3077/7, 61 w miejscowości Niedźwiady oraz na terenie działki nr 128 w miejscowości Samoklęski Duże, przez:
 
1.    Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – postanowienie znak: ZS.224.2.407.2020  z dnia 09.09.2020 r., (wpływ: 11.09.2020 r.)
 
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (15 września 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (17 września 2020, 13:31:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206