2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.30.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
10.08.2020 r.
         
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 17, 19, 20/1, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8 w miejscowości Stary Jarużyn, przez:
 
1.     Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - postanowienie znak: BD.ZPU.1.611.1384.2020.IJ z dnia 30.07.2020 r., (wpływ: 06.08.2020 r.)
2.     Zarząd Dróg Wojewódzkich – postanowienie znak: ZDW.RDW3.T12.509.72.2020 z dnia 29.07.2020 r., (wpływ: 07.08.2020 r.)
 
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Irma Ambrozik (10 sierpnia 2020)
Opublikował: Irma Ambrozik (14 sierpnia 2020, 07:55:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206