2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.19.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
07.08.2020 r.
         
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 233/1, 276, 277/18, 277/2, 277/6, 277/7, 277/8, 277/9, 277/10, 277/11, 277/12, 277/13, 277/14, 277/15, 277/16, 277/17 w miejscowości Małe Rudy, przez:
 
1.     Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - postanowienie znak: BD.ZPU.1.611.1211.2020.MT z dnia 24.06.2020 r., (wpływ: 29.06.2020 r.)
2.     Zarząd Dróg Powiatowych – postanowienie znak: ZDP.420.78/2020 z dnia 17.06.2020 r., (wpływ: 29.06.2020 r.)
3.     Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Toruniu – postanowienie znak: ZS.224.2.320.2020 z dnia 17.07.2020 r., (wpływ: 20.07.2020 r.)
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Irma Ambrozik (7 sierpnia 2020)
Opublikował: Irma Ambrozik (13 sierpnia 2020, 10:14:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184