2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.18.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
07.07.2020 r.
         
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV  na terenie działek nr 16/24, 16/56 w miejscowości Kornelin, przez:
 
1.     Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - postanowienie znak: BD.ZPU.1.611.1212.2020MT z dnia 24.06.2020 r., (wpływ: 29.06.2020 r.)
2.     Starostę Nakielskiego - postanowienie znak: WWA.670.2.2.2020.EP z dnia 22.06.2020., (wpływ: 25.06.2020 r.)
3.     Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego – postanowienie znak: WIR.II..745.2..155.2020.JG
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (7 lipca 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (13 lipca 2020, 10:27:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285