2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.12.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
17.04.2020 r.
        
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ), zawiadamia się o wydaniu, w dniu 17.04.2020 r., przez Burmistrza Szubina, postanowienia w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58A, 60-479 Poznań, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marek Patela, reprezentujący firmę P.U.R.E. „ELTELMAR” Matek Patela z siedzibą w Szubinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 89-200 Szubin, z dnia 02.04.2020 r. (wpływ: 03.04.2020 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 43, 48/4, 48/5 w miejscowości Dąbrówka Słupska, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
 
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (17 kwietnia 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (29 kwietnia 2020, 10:24:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 556