OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie
Burmistrza Szubina
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie nr VII/59/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.02.2022 r. do 04.03.2022 r., w godzinach od 8:00 do 15:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Nakielską, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin, udostępniony został także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szubin, w zakładce plany w trakcie opracowania: tekstplanu (536kB) pdf , rysunekplanu (6225kB) pdf , prognozasrodowiskowa (1252kB) pdf .

Osoby chcące się zapoznać z ustaleniami projektu planu miejscowego wyłożonego wraz z prognozą do wglądu publicznego, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu się na wizytę pod numerem telefonu: (052) 39-10-734 lub poprzez adres mailowy: um@szubin.pl.  
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 11 lutego 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie w godzinach 10:00 - 10:30, w sali nr 39.

W przypadku utrzymania się stanu epidemii / stanu zagrożenia epidemiologicznego i związanych z nim ograniczeń w przemieszczaniu się i gromadzeniu dyskusja będzie miała charakter telefonu dyżurnego pod numerem 533-939-606 oraz dedykowanego dyskusji publicznej adresu mailowego: bogumil.wesolowski@szubin.pl w podanym wyżej dniu i terminie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu ww. planu należy składać do Burmistrza Szubina na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2022 r., przy czym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, a także przesłane na adres mailowy: um@szubin.pl. bez konieczności  opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 wyżej przywołanej ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2022 r. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do wyżej wymienionej prognozy oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Uwagi i wnioski można składać pisemnie, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub za pomocą adresu skrzynki mailowej: um@szubin.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości której uwaga lub wniosek dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Szubina.
 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" administrator danych informuje, że:
1)             Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Szubin, którą reprezentuje Burmistrz Szubina z siedzibą: Urząd Miejski w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, 89-200 Szubin,. Informujemy, że w stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę Szubin w ramach zadań zleconych przez Administrację Rządową, Gmina Szubin jest współadministratorem Państwa danych osobowych.
2)             Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Szubinie, adres e-mail: iod@szubin.pl.
3)             Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku ze składanymi podaniami o różnej treści i formie, a także w ramach wszczynanych z urzędu postępowań administracyjnych w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Państwa odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO. Oznacza to, że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze danych w stosunku do danych do których żądania na podstawie prawa uprawniony jest Administrator danych w procesie właściwej realizacji złożonego podania lub postępowania administracyjnego.
4)             Pozostałe informacje o ochronie danych osobowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, 89-200 Szubin, lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szubin w zakładce „RODO” – www.bip.szubin.pl.
5)             W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
Prawo żądania dostępu do danych osobowych przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
Prawo do ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu,
Prawo do ograniczenia przetwarzania, przy czym wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych (zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
6)             Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (20 stycznia 2022)
Opublikował: Bogumił Wesołowski (20 stycznia 2022, 12:43:42)

Ostatnia zmiana: Bogumił Wesołowski (20 stycznia 2022, 13:16:32)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 148