[OŚiR.6220.43.2017]

[OŚiR.6220.43.2017]

Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OŚiR.6220.43.2017 Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. [...]

metryczka