2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.52.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
14.11.2019 r.

        
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie elektroenergetycznej sieci SN i nN wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej typu KS 21-28z na terenie działek nr 288/8, 288/4, 289/2 oraz 287 w miejscowości Szubin, przez:
 
 
1. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu - postanowienie znak: ZS.224.2.438.2019 z dnia 06.11.2019 (wpływ: 13.11.2019)
 
 
 
Na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (14 listopada 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (14 listopada 2019, 11:44:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160