2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.58.2019)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
05.11.2019 r.

        
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym na terenie działek nr 119/7, 120/1, 119/4, 93/3 w miejscowości Kornelin, przez:
 
1.Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków-          postanowienie  znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.21.11.2019.TZ z dnia 23.10.2019 (wpływ: 30.10.2019)
 
 
Na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 7 dni od daty otrzymania powyższego zawiadomienia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (5 listopada 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (13 listopada 2019, 13:35:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80