2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.70.2019)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
05.11.2019 r.

        
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu, w dniu 05.11.2019 r., przez Burmistrza Szubina, postanowienia w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Jakub Mierzyński, reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych „WERGON” Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnikach, przy ul. Jaśminowej 5, 86-005 Białe Błota z dnia 28.10.2019 r., (wpływ: 29.10.2019 r.),  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze słupem oświetleniowym na terenie działek nr 256, 353/2, 241/1 w miejscowości Dąbrówka Słupska, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
 
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys - Stachowiak (5 listopada 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (12 listopada 2019, 14:07:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187