2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.59.2018)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
05.02.2019 r.

         
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na terenie działek  nr 13/2, 13/3, 90, 156/7, 461/3, 461/4, 461/5, 461/9 w miejscowości Wolwark, przez:
 
1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - postanowienie znak: ZDW.RDW3.T12.509.13.2019 z dnia 21.01.2019 r., (wpływ 29.01.2019 r.).
 
 
Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (5 lutego 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (13 lutego 2019, 09:27:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126