2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(RZP.6733.53.2018)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
07.01.2019 r.

         
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 65, 10/2, 111/1, 111/2, 108, 362, 105, 63/4, 79/6, 171, 84, 185, 193/1, 445/3, 465, 473/1, 483/2, 483/1 obręb ewidencyjny Smolniki oraz na terenie działek nr 237/2, 237/6 obręb ewidencyjny Kowalewo, przez:
 
·  Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu - postanowienie znak: BD.ZPU.1.611.975.2018.IJ z dnia 27.12.2018 r., (wpływ 31.12.2018 r.).
 
         Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
          Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (7 stycznia 2019)
Opublikował: Joanna Matuszak (11 stycznia 2019, 13:46:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145