Miejscowy plan - zachodnia część wsi Wrzosy [PPiZD.6721.1.2018]

Miejscowy plan - zachodnia część wsi Wrzosy [PPiZD.6721.1.2018]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy, gmina Szubin

PPiZD.6721.1.2018     OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA          Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy, gmina Szubin

  Obwieszczenie Burmistrza Szubina   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy, gmina Szubin   Na podstawie art. 17 pkt. 9 [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy, gmina Szubin

    Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Ogłoszenie Burmistrza Szubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy, Gmina Szubin

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA     o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy, gmina Szubin       Na podstawie art. 17 pkt 1 [...]

metryczka