[OŚiR.6220.49.2016]

[OŚiR.6220.49.2016]

Zawiadomienie o wydanej decyzji

OŚiR.6220.49.2016 Szubin, 2017-12-01 Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚiR.6220.49.2016 Zawiadomienie o przystąpieniu  do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

metryczka