Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353), a także art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie, na wniosek PPHUT Wojciech Pogorzały z siedzibą w Jaroszewie 73, gm. Żnin, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:

„wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża DĄBRÓWKA SŁUPSKA II, położonego na części działki nr 149/2 w Dąbrówce Słupskiej, gm. Szubin”.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również rozpatrzenia uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu jest Burmistrz Szubina. W ramach postępowania został przygotowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Realizację przedsięwzięcia uzgodnił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (znak: WOO.4242.187.2016.PP z dnia 24.03.2017r.)

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie, pok. nr 4. Wszelkie uwagi i wnioski dot. prowadzonego postępowania w ramach oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szubinie w godzinach pracy.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (12 kwietnia 2017)
Opublikował: Michał Moniak (18 kwietnia 2017, 09:50:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1257