Obwieszczenie o wydanej decyzji - kopalnia w Rynarzewie

OŚiR.6220.25.2016
Szubin, 2017-02-27OBWIESZCZENIE

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. Poz. 353.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 24.02.2017 r. na wniosek Impresa Pizzarotti  &C.S.P.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, ul. Emilii Plater 28, Warszawa po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, została wydana znak: OśiR. 6220.25.2016 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Eksploatacji złoża piasków i żwirów RYNARZEWO na działce nr 351/3, w miejscowości Rynarzewo, gm. Szubin”.
Jednocześnie zawiadamiam strony tego postępowania oraz inne osoby zainteresowane o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.
Stronom postępowania służy odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (27 lutego 2017)
Opublikował: Alicja Hoffmann (27 lutego 2017, 13:31:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264