Eksploatacji złoża piasków i żwirów RYNARZEWO na działce nr 351/3, w miejscowości Rynarzewo, gm. Szubin


OŚiR.6220.25.2016
                     

Zawiadomienie o przystąpieniu  do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) , a także art. 49, 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Poz. 23) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie, na wniosek Impresa Pizzarotti &C.S.P.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, ul. Emilii Plater 28, Warszawa, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:
Eksploatacji złoża piasków i żwirów RYNARZEWO na działce nr 351/3, w miejscowości Rynarzewo, gm. Szubin
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również rozpatrzenia uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu jest Burmistrz Szubina. W ramach postępowania został przygotowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Realizację przedsięwzięcia uzgodnił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (znak: WOO.4242.210.2016.AJ.3 z dnia 19.01.2017r.)
 
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie, pok. nr 4. Wszelkie uwagi i wnioski dot. prowadzonego postępowania w ramach oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szubinie w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (26 stycznia 2017)
Opublikował: Michał Moniak (27 stycznia 2017, 17:46:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432