[OŚiR.6220.29.2016]

[OŚiR.6220.29.2016]

Zawiadomienie o wydanej decyzji

OśiR.6220.29.2016 Szubin, 2017-03-16 Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353), a także [...]

metryczka