zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. Poz. 353.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 03.02.2017 r. na wniosek Pana Zenona Polińskiego TRANSPOL Kopalnia Kruszywa, z siedzibą w Łojewie 70, 88-101 Inowrocław, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, została wydana znak: OŚiR. 6220.27.2016 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, z części złoża kruszywa naturalnego (piasku) WRZOSY I w kat. C1, o powierzchni projektowanego obszaru górniczego ok. 15 ha położonego w granicach działki nr 5/2 w miejscowości Wrzosy, gm. Szubin”.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (13 lutego 2017)
Opublikował: Alicja Hoffmann (13 lutego 2017, 14:57:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285