Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej

OŚiR. 6220.27.2016

Szubin, 2016-12-16OBWIESZCZENIE

Dnia 30 grudnia 2016r. r. o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Szubinie, sala 31 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta w związku z wszczętym postępowaniem na wniosek TRANSPOL Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński, z siedzibą w Łojewie 70, 88-101 Inowrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża naturalnego (piasku) WRZOSY I w kat. C1, o powierzchni obszaru górniczego ok. 24,9 ha położonego w granicach działki nr 5/2 w miejscowości Wrzosy, gm. Szubin”, Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2016r. Poz. 353) w związku z art. 91 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. Poz. 267) każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. W związku z powyższym zawiadamiam mieszkańców o możliwości składania uwag i wniosków w tej sprawie, osobiście podczas rozprawy administracyjnej, jak również pisemnie w terminie do 30 grudnia 2016r. do godziny 9 00 w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (16 grudnia 2016)
Opublikował: Alicja Hoffmann (19 grudnia 2016, 14:33:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 389