Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353), a także art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie, na wniosek Pana Zenona Polińskiego, reprezentującego firmę TRANSPOL Kopalnia Kruszywa, z siedzibą w Łojewie 70, 88-101 Inowrocław, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:

„Wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża naturalnego (piasku) WRZOSY I w kat. C1, o powierzchni obszaru górniczego ok. 24,9 ha położonego w granicach działki nr 5/2 w miejscowości Wrzosy, gm. Szubin”.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również rozpatrzenia uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu jest Burmistrz Szubina. W ramach postępowania został przygotowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Realizację przedsięwzięcia uzgodnił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (znak: WOO.4242.162.2016.PP z dnia 16.11.2016r.)

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskimw Szubinie, pok. nr 4. Wszelkie uwagi i wnioski dot. prowadzonego postępowania w ramach oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szubinie w godzinach od 7:30 do 15:30.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (22 listopada 2016)
Opublikował: Michał Moniak (23 listopada 2016, 08:42:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 294