Zawiadomienie

OśiR.6220.3.2016
Szubin, 2016-04-06

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) , a także art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Poz. 23) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie, na wniosek „Przemki Sp z o.o.” z siedzibą w Kowalewie, przy ul. Sosnowej 29, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:

„Budowie stacji demontażu pojazdów, warsztatu mechanicznego
i punktu skupu złomu na działce nr 26/6 w miejscowości Łachowo, gm. Szubin”.


Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również rozpatrzenia uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu jest Burmistrz Szubina. W ramach postępowania został przygotowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Realizację przedsięwzięcia uzgodnił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (znak: WOO.4242.39.2016.DB z dnia 23.03.2016r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią (znak: N.NZ-401-21/16 z dnia 14.03.2016r.)
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie, pok. nr 4. Wszelkie uwagi i wnioski dot. prowadzonego postępowania w ramach oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szubinie w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (6 kwietnia 2016)
Opublikował: Alicja Hoffmann (8 kwietnia 2016, 09:01:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 329