Stacja demontażu pojazdów - Łachowo dz. nr 26/6

Stacja demontażu pojazdów - Łachowo dz. nr 26/6

zawiadomienie o wydanej decyzji

OŚiR.6220.3.2016 Szubin, 2016-10-21 Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie

OśiR.6220.3.2016 Szubin, 2016-04-06 Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

metryczka