Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego SKÓRZEWO, na działce nr 67/17 w Skórzewie, gm. Szubin

Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego SKÓRZEWO, na działce nr 67/17 w Skórzewie, gm. Szubin

Zawiadomienie o wydanej decyzji

OŚiR.6220.36.2015 Szubin, 2016-05-18 Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OśiR.6220.36.2015 Szubin, 2016-03-03 Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

metryczka