OŚWIADCZENIE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) wprowadzająca zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce.
 
Jedna ze zmian dotyczy wprowadzenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
 
Ustawa nakłada na Burmistrza Szubina obowiązek poboru opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
  
W związku z powyższymi zmianami, władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3 500 m2, na której dokonano uszczelnienia terenu tj. zostały wykonane roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na obszarze co najmniej 70% powierzchni nieruchomości, zobowiązani są do przedstawienia Burmistrzowi Szubina danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, w formie oświadczenia (zgodnie z ustalonym wzorem), które należy składać do Burmistrza Szubina, za poszczególne kwartały, w terminie „do 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału”.karta_usług (576kB) plik
Oświadczenie (58kB) word PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO PONOSZENIA OPŁATY ZA USŁUGI
WODNE Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
 


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Pietrykowska (28 maja 2020)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (28 maja 2020, 13:56:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103