Miejscowy plan - Kowalewo - Słupy

Miejscowy plan - Kowalewo - Słupy

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA w sprawie przyjęcia uchwały Nr XLVII/353/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA       Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o zamieszczeniu danych w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Obwieszczenie Burmistrza Szubina     Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5, art. 40 i 41 w związku z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy

Obwieszczenie Burmistrza Szubina     o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy       Na [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA       o przystąpieniu do opracowania:   prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

metryczka