Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


OŚiR.6220.31.2012


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 ze zmianami) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie, na wniosek firmy SORT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Starołęckiej 18, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie hali produkcyjno – magazynowej z wanną szklarską o wydajności 130 ton oraz zestawiarni, hali odprężarek i maszyn sortierskich, przebudowie i nadbudowie istniejącego magazynu wyrobów gotowych oraz przebudowie istniejących pomieszczeń socjalnych na działce nr 254/5 w Turze, gm. Szubin”. Zmiana dotyczy budowy nowego komina w pobliżu już istniejącego.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również rozpatrzenia uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu jest Burmistrz Szubina. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień do decyzji są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Nakielskim. W ramach postępowania został przygotowany aneks do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla potrzeb zmiany decyzji.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie, pok. nr 4. Wszelkie uwagi i wnioski dot. prowadzonego postępowania można składać w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szubinie w godzinach od 7:30 do 15:30.

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (31 lipca 2012)
Opublikował: Michał Moniak (6 sierpnia 2012, 14:57:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 890