Niezbędne informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szubin


Gmina Szubin z dniem 1 lipca 2013 r. przejmuje obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Poniżej przedstawiamy Państwu niezbędne informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szubin.

DEKLARACJE
W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przejęciem obowiązków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi przez gminy z dniem 1 lipca 2013 r., właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia do Burmistrza Szubina deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy, przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli natomiast nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, to zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Wypełnione deklaracje należy założyć w Urzędzie Miejskim w Szubinie do dnia 31 marca 2013 r.

W przypadku wybrania w deklaracji sposobu zbierania odpadów w sposób selektywny otrzymają Państwo pojemnik(i) na odpady zmieszane oraz worki do segregacji odpadów (w zabudowie jednorodzinnej). W przypadku zabudowy wielorodzinnej zbiórka odpadów zmieszanych odbywać się będzie do pojemników zbiorczych (kontenerów), a odpady zbierane w sposób selektywny umieszczane będą w pojemnikach do segregacji typu dzwon.

ZBIÓRKA ODPADÓW ZMIESZANYCH

ZABUDOWA JEDNORODZINNA
Zbiórka odpadów zmieszanych odbywać się będzie do pojemników, które zostaną dostosowane do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość:
 • 60 l do 2 osób w gospodarstwie domowym
 • 120 l od 3 do 5 osób w gospodarstwie domowym
 • 2 x 120 l lub 240 l od 6 do 8 osób w gospodarstwie domowym
 • 3 x 120 l lub 1 x 240 l i 1 x 120 l powyżej 8 osób w gospodarstwie domowym

Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej - co 2 tygodnie.
Pojemniki zostaną dostarczone na teren poszczególnych posesji bez uiszczania dodatkowej opłaty.
Do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy wszystkie odpady, których nie jesteśmy w stanie wyselekcjonować np. zanieczyszczone odpady, popiół.

ZABUDOWA WIELORODZINNA (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie)
Zbiórka odpadów zmieszanych odbywać się będzie do pojemników zbiorczych (kontenerów). Częstotliwość odbioru w zabudowie wielorodzinnej – co tydzień lub co 2 tygodnie.
Kontenery zostaną dostarczone na poszczególne posesje bez uiszczania dodatkowej opłaty.
Opłata za gospodarowanie odpadami nie jest uzależniona od typu i wielkości pojemnika, jak również od częstotliwości odbioru. Opłatę uiszczamy od osoby zamieszkującej nieruchomość.

ZBIÓRKA SELEKTYWNA

ZABUDOWA JEDNORODZINNA
W zabudowie jednorodzinnej odpady będą zbierane do worków, które zostaną dostarczone do mieszkańców przez firmę odbierająca odpady. Częstotliwość odbioru odpadów zebranych selektywnie - co 4 tygodnie.

ZABUDOWA WIELORODZINNA (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie)
W zabudowie wielorodzinnej odpady zbierane będą w pojemnikach do segregacji typu dzwon. Częstotliwość odbioru odpadów zebranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej - co 2 tygodnie.
Zbiórka odpadów selektywnych będzie obejmowała następujące frakcje odpadów:
 • papier i tektura (pojemniki lub worki w kolorze niebieskim)
 • tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe (pojemniki lub worki w kolorze żółtym)
 • szkło (pojemniki lub worki w kolorze zielonym)

Zarówno na pojemnikach do segregacji typu dzwon jak i na workach zostaną umieszczone niezbędne informacje dotyczące tego, co należy segregować. Oto kilka rad dotyczących segregacji. Zanim wyrzucisz:
 1. Opróżnij opakowanie z resztek zawartości
 2. Opłucz zanieczyszczone opakowanie niewielką ilością zimnej wody
 3. Usuń nakrętki i etykiety z butelek plastikowych
 4. Zgnieć butelki PET, kartony, pudełka i puszki
 5. Nie rozbijaj butelek i słoików
 6. Opady niebezpieczne (baterie, farby, lakiery, świetlówki) oddaj do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów (zmieszanych i selektywnych) zostanie dostarczony do poszczególnych posesji przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów.


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

W Szubinie przy ul. Jana Pawła II 21 (teren Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”) zostanie utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym to mieszkańcy gminy i miasta Szubin  będą mogli bezpłatnie oddać odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych tj: odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. Dodatkowo na terenie miasta Szubin oraz na terenie poszczególnych miejscowości organizowane będą zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Odpady przeterminowanych leków umieszczać będzie można w oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w punktach aptecznych na terenie gminy i miasta Szubin.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.

metryczka


Wytworzył: Dawid Konopa (12 marca 2013)
Opublikował: Michał Moniak (13 marca 2013, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (12 czerwca 2013, 12:51:04)
Zmieniono: zaktualizowano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6041