INFORMACJE DOTYCZĄCE WPROWADZENIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI


Jak powszechnie wiadomo, w dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 152, poz. 897 ze zm.), nakładająca na Gminę obowiązek przejęcia od właścicieli nieruchomości zorganizowania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
W związku z tym w Urzędzie Miejskim w Szubinie nieustannie trwają pracę mające na celu stworzenie optymalnej dla wszystkich zainteresowanych stron koncepcji nowego systemu gospodarki odpadami.
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej – 29 listopada 2012 roku – podejmowana będzie pierwsza z obligatoryjnych uchwał określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. (Wykaz wszystkich uchwał, jakie podejmowane będą w związku z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami, znajdą Państwo w prezentacji dostępnej na stronie bip, w zakładce: Nowy system gospodarki odpadami).
Równolegle tworzony jest projekt nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Szubin, który będzie przedmiotem dyskusji na sesji grudniowej.
Jako Gmina zdajemy sobie sprawę z tego, iż kwestią kluczową z punktu widzenia mieszkańców gminy jest ustalenie sposobu rozliczenia oraz wysokości opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości.
W celu ustalenia obiektywnie najstosowniejszej wysokości opłaty, zleciliśmy profesjonalnej firmie kalkulację wszystkich kosztów związanych z wprowadzeniem i późniejszym funkcjonowaniem nowego systemu gospodarki odpadami, z której bezpośrednio wynikać będzie wysokość powyższej stawki.
W oparciu o wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy przeprowadzonych w formie ankiet podjęliśmy decyzję, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn stawki opłaty określonej w uchwale rady gminy oraz liczby mieszkańców zamieszkanych daną nieruchomość.
Przypominamy ponadto, iż właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do wypowiedzenia umów zawartych z firmami świadczącymi dla nich dotychczas usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, z uwzględnieniem przewidzianego w tychże umowach okresu wypowiedzenia, gdyż od 1 lipca 2013 r. usługi powyższe świadczyć będzie firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Gminę Szubin.

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (19 listopada 2012)
Opublikował: Michał Moniak (30 listopada 2012, 12:18:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1691