Obwieszczenie o wszczęciu post. admin. z udziałem społ. w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 2 turbin wiatrowych, na dz. o nr-ch ewidencyjnych 56 i 75/1 w Smarzykowie


OŚiR.6220.43.2011

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa na wniosek pani Agnieszki Kowalskiej, zam. w XXXXX przy ul. XXXXX, działającej na podstawie pełnomocnictwa spółki z o.o. ENERIA z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Galaktycznej 37 w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie dwóch turbin wiatrowych przeznaczonych do zmiany energii wiatru na energię elektryczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 56 i 75/1 w Smarzykowie, gm. Szubin.
Jednocześnie podaję do publicznej wiadomości, że w wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach toczącego się postępowania przygotowano raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji, jak również rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Szubina.
Organami uzgadniającymi warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie, pok. nr 4. Wszelkie uwagi i wnioski dot. prowadzonego postępowania można składać w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szubinie w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej.
XXXXX    Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Michał Moniak.

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (14 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Moniak (15 grudnia 2011, 13:47:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3109