Karmil - zakładu odzysku metali (OŚiR.6220.58.2011)

Karmil - zakładu odzysku metali (OŚiR.6220.58.2011)

Obwieszczenie o wydanej decyzji

OŚiR.6220.58.2011 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

OŚiR.6220.58.2011 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [...]

metryczka