2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 61 zmieniającej decyzję nr 13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.57.2011)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 25.08.2011 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 25.08.2011 r. decyzji nr 61 znak GP.RZP.6733.57.2011 zmieniającej decyzję Nr 13 znak GP.RZP.6733.6.2011 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej oraz zasilającej linii napowietrznej 15kV na terenie działek nr 114/43, 114/44 i 114/47 w miejscowości Kołaczkowo

Zmianie uległy linie rozgraniczające teren inwestycji, które zawężyły realizację lokalizacji przedmiotowej stacji słupowej i linii elektroenergetycznej napowietrznej do terenu działki nr 114/47 położonej w miejscowości Kołaczkowo należącej do Agencji Nieruchomości Rolnych.

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 28 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (25 sierpnia 2011)
Opublikował: Michał Moniak (29 sierpnia 2011, 07:43:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1117