2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 18 zmieniającej decyzję Nr 14 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak:GP.RZP.6733.55.2011)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 04.07.2011 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 04.07.2011 r. decyzji nr 18 znak GP.RZP.6733.55.2011 zmieniającej decyzję Nr 14 znak GP.RZP.6733.7.2011 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej 0,4kV ze złączami kablowymi na terenie działek nr 90, 91, 98, 28, 14, 34/1, 34/2, 34/6, 34/4, 34/7, 34/10, 34/11, 34/18 w miejscowości Gąbin

Zmianie uległy linie rozgraniczające teren inwestycji, które nie powodują zmian numeracji działek, na których planuje się zrealizować planowaną inwestycję oraz stron biorących udział w postępowaniu administracyjnym

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 28 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (4 lipca 2011)
Opublikował: Michał Moniak (4 lipca 2011, 14:21:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1086