KARMIL - zakład odzysku metali (OŚiR.7624-43/10)

KARMIL - zakład odzysku metali (OŚiR.7624-43/10)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚiR. 7624-43/10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

OŚiR. 7624-43/10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

metryczka