Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "Budowie zakładu budowy dróg z wytwórnią mas bitumicznych w miejscowości Szubin, na działce nr 817/10"


OŚiR. 7624-17/09

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie zostało wszczęte postępowanie z wniosku firmy EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Kobierzyce w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "Budowie zakładu budowy dróg z wytwórnią mas bitumicznych w miejscowości Szubin, na działce nr 817/10". Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Szubina. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień do decyzji są: Starosta Nakielski i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Nakielskim.
W ramach postępowania został przygotowany raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie, pok. nr 4.
Wszelkie uwagi i wnioski dot. prowadzonego postępowania można składać w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szubinie w godzinach od 7:30 do 15:30, a także drogą elektroniczną na adres e-mail: ugim@ugim.szubin.pl.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (27 października 2009)
Opublikował: Michał Moniak (27 października 2009, 12:12:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1340