Budowa bezobsługowej stacji paliw płynnych w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 41a na działce nr 1633/19 oraz 1632/4

Budowa bezobsługowej stacji paliw płynnych w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 41a na działce nr 1633/19 oraz 1632/4

Zawiadomienie o wydanej decyzji

OŚiR. 7632- 5/09 Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji paliw płynnych w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 41a na działce nr 1633/19 oraz 1632/4

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. [...]

metryczka