Utworzenie kopalni odkrywkowej kruszyw o pow. 11,5535 ha na dz-ach o n-ach ewid. 528/3, 529, 530/1 w Królikowie, gm. Szubin

Utworzenie kopalni odkrywkowej kruszyw o pow. 11,5535 ha na dz-ach o n-ach ewid. 528/3, 529, 530/1 w Królikowie, gm. Szubin

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu kopalni odkrywkowej kruszyw w Królikowie na działkach o numerach ewidencyjnych 528/3 oraz 529

OŚiR. 7632-10/09 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Obwieszczenie o rozprawie

OBWIESZCZENIE Dnia 19 listopada 2009 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Szubinie, sala 31 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta wszczęta wnioskiem Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo - Usługowego i Obrotu Surowcami [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu kopalni odkrywkowej kruszyw na dz. o nr-ch 528/3, 529, 530/1 w Króliko

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. [...]

metryczka