Powierzchnie - dane na dzień 22 maja 2012 r.


Powierzchnia ewidencyjna gminy i miasta Szubin - stan na dzień 22 maja 2012 r. w ha.Obręb
wiejski
Miasto Razem

Powierzchnia ogólna gruntów 32387,64 764,98 33152,62
Użytki
rolne
Grunty orne 13171,04 333,73 13504,77
Sady 103,96
3,64
107,6
Łąki trwałe 3505,92
51,52
3557,04
Pastwiska trwałe 911,98
26,25
938,23
Grunty rolne zabudowane 312,63
7,18
319,81
Grunty pod stawami 113,7
3,6
117,3
Grunty pod rowami 188,08 4,7 192,78
Razem 18307,31 430,22
18737,53

Grunty
leśne
zadrzewione
i
zakrzewione
Lasy 11594,42 32,79 11627,21
Grunty zadrzewione i zakrzewione 170,2
1,26 171,46
Razem 11764,62 34,05 11798,67

Grunty
zabudowane
i
zurbanizowane
Tereny mieszkaniowe 199,44
83,86 283,30
Tereny przemysłowe 26,25 26,24 52,49
Inne tereny zabudowane 36,98 49,29 86,27
Zurbanizowane tereny niezabudowane 19,50 13,33 32,83
Tereny rekreacyjno wypoczynkowe 33,92
26,00 59,92
Tereny komunikacyjne Drogi 769,54 61,00 830,54
Tereny kolejowe 43,66 16,45 60,11
inne 21,88 0 21,88
Razem 1151,17 276,17 1427,34

Grunty
pod
wodami
Wody płynące 322,50 10,14 332,64
Wody stojące 38,89 0 38,89
Razem 361,39 10,14 371,53


Użytki ekologiczne 34,98 0 34,98

Nieużytki 786,17 14,40 782,57

Tereny różne 0 0 0

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (22 maja 2012)
Opublikował: Michał Moniak (28 maja 2012, 07:51:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1713