Powierzchnie - dane na dzień 15 lutego 2007Powierzchnia geodezyjna gminy i miasta Szubin - stan na 15 lutego 2007r. w ha.Obręb
wiejski
Miasto Razem

Powierzchnia ogólna gruntów 32462 765 33227
Użytki
rolne
Grunty orne 13296 354 13650
Sady 115 4 119
Łąki trwałe 3514 53 3567
Pastwiska trwałe 913 25 938
Grunty rolne zabudowane 301 7 308
Grunty pod stawami 100 2 102
Grunty pod rowami 186 4 190
Razem 18425 449 18874

Grunty
leśne
zadrzewione
i
zakrzewione
Lasy 11591 33 11624
Grunty zadrzewione i zakrzewione 169 1 170
Razem 11760 34 11794

Grunty
zabudowane
i
zurbanizowane
Tereny mieszkaniowe 165 77 242
Tereny przemysłowe 26 26 52
Inne tereny zabudowane 30 44 74
Zurbanizowane tereny niezabudowane 14 13 27
Tereny rekreacyjno wypoczynkowe 35 26 61
Tereny komunikacyjne Drogi 744 57 801
Tereny kolejowe 44 16 60
inne 22 0 22
Razem 1080 259 1339

Grunty
pod
wodami
Wody płynące 322 10 332
Wody stojące 39 0 39
Razem 361 10 371


Użytki ekologiczne 35 0 35

Nieużytki 786 13 799

Tereny różne 15 0 15

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (1 kwietnia 2004)
Opublikował: Katarzyna Markowska (1 kwietnia 2004, 12:24:20)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (7 kwietnia 2008, 09:50:49)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5980