Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięnia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej w Szubinie - Wsi.


OŚiR.6220.22.2020
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zawiadomienie o przystąpieniu  do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 33, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam o  wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PVE 72 sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 21, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na
 
budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 8/1 i 9/12 w obrębie Szubin - Wieś, gmina Szubin.
 
Dla planowanej inwestycji został przygotowany raport o oddziaływaniu na środowisko.  Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie. Wszelkie uwagi i wnioski dot. prowadzonego postępowania w ramach oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie 30 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Szubinie (pok. nr 12) w godzinach pracy Urzędu.
Realizację przedsięwzięcia uzgodnili:
·       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (znak: WOO.4221.155.2020.HN.7 z dnia 07.09.2021r.),
·         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią (znak: N.NZ-401-34/20 z 12.06.2020r. ),
·         Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni
w Inowrocławiu (znak: BD.ZZŚ.1.435.222.2020.GW.DG z 18.06. 2020r.)     
 
 
 
 
Otrzymują:
 
PVE 72 sp. z o.o.
Ul. Twarda 5, 86-065 Lisi Ogon
Pozostałe strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenia wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie, miejscowości Szubin – Wieś i na stronie bip.szubin.pl

OŚiR aa.     
 
AH.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (15 września 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (16 września 2021, 11:19:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120